NALAS

Nalas

NALAS je mreža asocijacija i lokalnih vlasti jugoistočne Evrope, koji danas okuplja 15 asocijacija iz zemalja jugoistočne Evrope, koje predstavljaju više od 4000 jedinica lokalne samouprave, i oko 80 miliona građana ove regije. Sekretarijat NALASA je u Skoplju i odgovoran je za koordinaciju i implementaciju aktivnosti.

NALAS je osnovan 2001. godine, nakon Prvog foruma gradova i regija jugoistočne Evrope (Skoplje, novembar 2000. godine), uz podršku Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, Pakta stabilnosti jugoistočne Evrope i Vijeća Evrope. U početku, NALAS je funkcionirao kao neformalna organizacija čiji su se članovi redovno sastajali i učestvovali na seminarima i treninzima. U julu 2005. godine, NALAS je postao registrovana asocijacija sa sjedištem u Strasbourg-u.

NALAS aktivno promovira decentralizaciju i partnerstvo sa višim nivoima vlasti, kao i međunarodnim organizacijama, uzevši u obzir lokalnu samoupravu kao ključni faktor u ovom procesu u zemljama jugoistočne Evrope. NALAS pomaže pri izgradnji partnerstava u svrhu stabilizacije u regionu kao i u procesu Evropski integracija.

NALAS implementira regionalne inicijative za svoje članice i pomaže asocijacijama da postanu istinski partneri sa višim nivoima vlasti. NALAS se kroz pomoć asocijacijama i jedinicama lokalne samouprave pozicionira kao «centar razmjene znanja» u svrhu jačanja i daljeg napretka lokalne samouprave u jugoistočnoj Evropi.

Savez općina i gradova je jedan od osnivača NALAS-a, te aktivno učestvuje u aktivnostima putem svojih predstavnika.

Više informacija o NALASu možete naći na www.nalas.eu.

NALAS DEKLARACIJE:

- Deklaracija o budućnosti fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Europi (hr.)

- Declaration on Renewing Commitment to Fiscal Decentralization in SEE (engl.)

- Declaration on Local governments facing the future NEXPO (engl.)

- Deklaracija o lokalnim vlastima koje se suočavaju sa budućnošću NEXPO (BHS)

- Deklaracija o podsticanju političke neutralnosti i nezavisnosti asocijacija lokalnih vlasti (bos.)

- Declaration on Enforcing the political neutrality and independence of Local Government Associations (engl.)

- Declaration on Active Involvement of Local Authorities of SEE in EU Integration Process

- Deklaracija o aktivnom uključivanju lokalnih vlasti jugoistočne Evrope u proces evropskih integracija (BHS)

- Deklaracija o Financijskim odnosima među različitim razinama vlasti u državama jugoistočne Europe u svjetlu svjetske gospodarske krize (Hr.)

- Deklaracija o Finansijskim odnosima među različitim nivoima vlasti u jugoistočnoj Evropi u svjetlu svjetske ekonomske krize (bos.)

- "Fiscal Decentralisation in SEE in the context of Global Economic Crisis"

- “Municipal Budget Negotiations” CONCLUSIONS - RECOMENDATIONS (engl.)

- Political Declaration on the future role of NALAS in SEE (engl)

- Effective Democratic Governance at Local and Regional level (engl.)

- Efikasno demokratsko upravljanje na lokalnom i regionalnom nivou (BHS)