Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou

Gender SOGFBIH logo

1. VIJESTI

- Sprečavanje i borba protiv seksizma na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini - Vodič za žene i muškarce u lokalnoj politici (19.01.2024.)

http://www.sogfbih.ba/dokumenti/sprecavanje-i-borba-protiv-seksizma-na-lokalnom-nivou-u-bosni-i-hercegovini-vodic-za-zene 

http://www.sogfbih.ba/dokumenti/preventing-and-combatting-sexism-local-level-bih-guide-women-and-men-local-politics

- Tematski bilten Saveza povodom kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja (11.12.2023.)

http://www.sogfbih.ba/dokumenti/tematski-bilten-sogfbih-br-291

- Tematska emisija "Snaga lokalne zajednice"

https://www.youtube.com/watch?v=71cpOY8ePxQ

- 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja (30.11.2023.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/16-dana-aktivizma-protiv-rodno-zasnovanog-nasilja

16 dana

- Usvojen Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine (19.10.2023.)

https://arsbih.gov.ba/usvojen-gender-akcioni-plan-bosne-i-hercegovine/

- Prakse i iskustva lokalnog nivoa u prevenciji i odgovoru na nasilje u porodici (13.10.2023.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/prakse-i-iskustva-lokalnog-nivoa-u-prevenciji-i-odgovoru-na-nasilje-u-porodici

Konferencija o lokalnom pristupu, prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici u BiH - VIDEO https://bit.ly/3tAlTNX

slia

 

- Preporuka o implementaciji Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici od strane Bosne i Hercegovine

http://www.sogfbih.ba/dokumenti/preporuka-o-implementaciji-konvencije-vijeca-evropa-o-sprjecavanju-i-borbi-protiv-nasilja

- Potpisan Memorandum o saradnji između Gender centra FBiH i Saveza općina i gradova FBiH

http://www.sogfbih.ba/vijest/potpisan-memorandum-o-saradnji-izmedu-gender-centra-fbih-i-saveza-opcina-i-gradova-fbih

slika

 

Podsticanje inkluzivnih lokalnih procesa: uključivanje žena i mladih u kreiranje politika

Na trećem sastanku Platforme “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini”, održanom 29.05.2023. godine u Neumu, predstavljen rad Saveza općina i gradova FBiH iz oblasti rodne ravnopravnosti.

Fokus trećeg susreta je na inkluzivnom kreiranju politika kroz aktivan angažman žena i mladih, u cilju podsticanja kvalitetnijih i informisanijih odluka i politika. Više informacija se nalazi na sljedećem linku: https://www.coe.int/bs/web/sarajevo/-/promoting-women-and-youth-engagement-at-local-level-in-bosnia-and-herzegovina

- Održan trening trenera/ica iz oblasti ravnopravnosti spolova https://www.sogfbih.ba/vijest/odrzan-trening-trenera-iz-oblasti-ravnopravnosti-spolova

- Emisija snaga lokalne zajednice (Rad na rodnoj ravnopravnosti u lokalnoj zajednici) https://www.youtube.com/watch?v=ZPWVubv4vOk

 

2. POLITIKE
Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou (Izrađene u sklopu projekta “Jačanje saveza općina/opština i gradova u Bosni i Hercegovini”)

Gender Teslic
Neformalna Mreža SOGFBIH/SOGRS sa Treninga za trenere/ice održanog u Tesliću 5. i 6.12.2022. godine

2.1 INSTITUCIONALNI MEHANIZMI ZA RODNU RAVNOPRAVNOST KROZ VIZURU LOKALNIH SAMOUPRAVA: UNAPREĐENJE RADA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisije za ravnopravnost spolova (bos.)

Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisije za ravnopravnost spolova (hrv.)

Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisije za ravnopravnost spolova (srp.)

2.2 PROMOVIRANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA KROZ VIZURU LOKALNIH SAMOUPRAVA

Promoviranje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava (bos.)

Promoviranje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava (hrv.)

Promoviranje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava (srp.)

2.3 UVOĐENJE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE: DOSTUPNOST I UPOTREBA PODATAKA RAZVRSTANIH PO SPOLU

Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu (bos.)

Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu (hrv.)

Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu (srp.)

3. PRAVNA REGULATIVA

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (bos.)

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (hrv.)

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (srp.)

4. GENDER AKCIONI PLANOVI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

5. MEĐUNARODNI DOKUMENTI

6. PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE PRIMJENE ALATA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST NA LOKALNOM NIVOU

7. DOBRE PRAKSE

  • Općina Centar Sarajevo kreira nove vidove podrške porodici

https://centar.ba/vijesti/20037/opcina-centar-sarajevo-kreira-nove-vidove-podrske-porodici

  • Općina Centar Sarajevo prva lokalna zajednica u KS proglašena rodno odgovornim akterom

https://centar.ba/vijesti/20040/opcina-centar-prva-lokalna-zajednica-u-ks-proglasena-rodno-odgovornim-akterom

8. KORISNI LINKOVI

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
http://www.mhrr.gov.ba/

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine
https://arsbih.gov.ba/

Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine
https://www.gcfbih.gov.ba/

9. KOORDINATORI/CE ZA RAD NA RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU

1. BANOVIĆI Sadina Okačić sadina.okacic@banovici.gov.ba

   BANOVIĆI Golić Melisa golicmelisa@gmail.com 

   BANOVIĆI Selmet Husanović selmeth@gmail.com

2. GRAD BIHAĆ Alisa Mahmutagić alisa.mahmutagic@bihac.org

3. OPĆINA BOSANSKO GRAHOVO Vesna Samardžija vesnasamardija@yahoo.com

4. OPĆINA BUSOVAČA Ajla Avdić komarac.ajla@gmail.com 

5. OPĆINA CENTAR SARAJEVO Amra Hašimbegović - Vučković amra.hasimbegovic-vuckovic@centar.ba

6. OPĆINA ČITLUK, Božena Vlaho bozenavlaho@hotmail.com

7. OPĆINA DOBOJ ISTOK, Aida Hodžić aida_bradaric@hotmail.com 

8. OPĆINA DOBOJ JUG, Afan Aličić opcinadj@gmail.com

9. OPĆINA DOBRETIĆI, Ljilja Jurić opcina.dobretici@gmail.com; juricljilja77@gmail.com

10. OPĆINA DOMALJEVAC ŠAMAC, Lucija Leovac lucija.leovac@gmail.com

11. OPĆINA DRVAR, Nataša Bajić natasazeljkovic@yahoo.com 

12. GRAD GRAČANICA, Dženana Tukulj dz.tukulj@gracanica.gov.ba

13. OPĆINA ILIJAŠ, Aida Čutura - Marić aida.cutura@ilijas.ba

14. OPĆINA KAKANJ, Nirka Omerović nirka.omerovic@kakanj.com.ba

15. OPĆINA KALESIJA, Juso Hamzić juso.hamzic@kalesija.ba 

16. OPĆINA KISELJAK, Katarina Bilić katarina.bilic@opcina-kiseljak.org

17. GRAD LIVNO, Anđelka Knežević andjelka.knezevic@livno.ba

18. GRAD LUKAVAC, Sadija Osmanović osadija67@hotmail.com

     GRAD LUKAVAC, Minela Ćosić minela.cosic19@gmail.com 

     GRAD LUKAVAC, Nina Mujkanović nina.mujkanovic@lukavac.ba

19. OPĆINA MAGLAJ, Selena Šehić selena.sehic@maglaj.ba

20. GRAD MOSTAR, Sabina Memić sabina.memic@mostar.ba; sabina.memic69@gmail.com

21. OPĆINA NOVI TRAVNIK, Nela Levarda ont@tel.net.ba

22. OPĆINA ODŽAK, Ruža Bago ruza.bago@odzak.ba

23. OPĆINA SANSKI MOST, Azra Redžić Gazibara imovinska@sanskimost.gov.ba

24. OPĆINA SAPNA, Fatima Gušić fata@opcinasapna.ba

25. OPĆINA TEŠANJ, Hasan Plančić hasan.plancic@opcina-tesanj.ba 

      OPĆINA TEŠANJ, Almira Prnjavorac almira.prnjavorac@opcina-tesanj.ba

26. OPĆINA TOMISLAVGRAD, Luka Krstanović lukasarajlije@gmail.com

27. OPĆINA TRAVNIK, Biljana Jelonjić biljana.jelonjic@opcinatravnik.com.ba

28. OPĆINA TRNOVO, Nađa Dreca Zengin nadja.trnovo@gmail.com

29. GRAD TUZLA, Asja Redžić asja@tuzla.ba

30. OPĆINA VAREŠ, Dženana Bešić - Junuzović dzana.be@gmail.com

31. GRAD VISOKO, Aida Brkić - Burić lervisoko@gmail.com 

32. GRAD ZAVIDOVIĆI, Merdanović Asima asima.merdanovic@zavidovici.ba

33. OPĆINA ŽEPČE, Marijana Zovko razepce@gmail.com

      OPĆINA ŽEPČE, Alem Delić alem@opcina-zepce.com