Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou

Gender SOGFBIH logo

1. VIJESTI

- Radionica „Uspješni javni nastupi i nastupi u medijima za jedinice lokalne samouprave“ za predstavnike i predstavnice PR Mreže i Mreže za rodnu ravnopravnost Saveza općina i gradova Federacije BiH

https://www.sogfbih.ba/vijest/radionica-uspjesni-javni-nastupi-i-nastupi-u-medijima-za-jedinice-lokalne-samouprave-za

https://www.youtube.com/watch?v=V9D-UI8HZjc

https://www.youtube.com/watch?v=Gm76y30zVqY

- Potpisana Deklaracija o osnivanju Mreže za rodnu ravnopravnost Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (08.05.2024.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/potpisana-deklaracija-o-osnivanju-mreze-za-rodnu-ravnopravnost-savez-opcina-i-gradova

https://www.youtube.com/watch?v=qTynhd_dhZo

Gender mreža

- Sastanak Radne grupe za rodnu ravnopravnost Saveza općina i gradova Federacije BiH  

Članovi i članice Radne grupe za rodnu ravnopravnost Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Savez opština i gradova Republike Srpske su na sastanku, održanom 23.04.2024 godine,  razmotrili ključne dokumente i mehanizme za Osnivački sastanak Mreže za rodnu ravnopravnost oba saveza.

Diskutovalo se i o aktivnostima, dobrim praksama i izazovima sa kojima se susreću članovi i članice Radne grupe u svojim lokalnim zajednicama.

Radna grupa će imati ključnu ulogu kako za razmjenu znanja i iskustava, tako i za aktivnosti predviđene Okvirnim planom rada Mreže za rodnu ravnopravnost i to sve u okviru Cilja održivog razvoja SDG5.

Osnivački sastanak Mreže za rodnu ravnopravnost Saveza općina i gradova Federcije BiH će se održati 7.05.2024. godine u Sarajevu.

Ova aktivnost se implementira u sklopu projekta „Jačanje uloge saveza općina/opština i gradova u Bosni i Hercegovini“ koje provode Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Savez opština i gradova Republike Srpske, u saradnji sa Savezom lokalnih vlasti i regiona Švedske SALAR, te uz zajedničku podršku uz podršku Švedske i Vlade Švicarske.

slika

- Sprečavanje i borba protiv seksizma na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini - Vodič za žene i muškarce u lokalnoj politici (19.01.2024.)

http://www.sogfbih.ba/dokumenti/sprecavanje-i-borba-protiv-seksizma-na-lokalnom-nivou-u-bosni-i-hercegovini-vodic-za-zene 

http://www.sogfbih.ba/dokumenti/preventing-and-combatting-sexism-local-level-bih-guide-women-and-men-local-politics

- Tematski bilten Saveza povodom kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja (11.12.2023.)

http://www.sogfbih.ba/dokumenti/tematski-bilten-sogfbih-br-291

- Tematska emisija "Snaga lokalne zajednice"

https://www.youtube.com/watch?v=71cpOY8ePxQ

- 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja (30.11.2023.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/16-dana-aktivizma-protiv-rodno-zasnovanog-nasilja

16 dana

- Usvojen Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine (19.10.2023.)

https://arsbih.gov.ba/usvojen-gender-akcioni-plan-bosne-i-hercegovine/

- Prakse i iskustva lokalnog nivoa u prevenciji i odgovoru na nasilje u porodici (13.10.2023.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/prakse-i-iskustva-lokalnog-nivoa-u-prevenciji-i-odgovoru-na-nasilje-u-porodici

Konferencija o lokalnom pristupu, prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici u BiH - VIDEO https://bit.ly/3tAlTNX

slia

 

- Preporuka o implementaciji Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici od strane Bosne i Hercegovine

http://www.sogfbih.ba/dokumenti/preporuka-o-implementaciji-konvencije-vijeca-evropa-o-sprjecavanju-i-borbi-protiv-nasilja

- Potpisan Memorandum o saradnji između Gender centra FBiH i Saveza općina i gradova FBiH

http://www.sogfbih.ba/vijest/potpisan-memorandum-o-saradnji-izmedu-gender-centra-fbih-i-saveza-opcina-i-gradova-fbih

slika

Podsticanje inkluzivnih lokalnih procesa: uključivanje žena i mladih u kreiranje politika

Na trećem sastanku Platforme “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini”, održanom 29.05.2023. godine u Neumu, predstavljen rad Saveza općina i gradova FBiH iz oblasti rodne ravnopravnosti.

Fokus trećeg susreta je na inkluzivnom kreiranju politika kroz aktivan angažman žena i mladih, u cilju podsticanja kvalitetnijih i informisanijih odluka i politika. Više informacija se nalazi na sljedećem linku: https://www.coe.int/bs/web/sarajevo/-/promoting-women-and-youth-engagement-at-local-level-in-bosnia-and-herzegovina

- Održan trening trenera/ica iz oblasti ravnopravnosti spolova https://www.sogfbih.ba/vijest/odrzan-trening-trenera-iz-oblasti-ravnopravnosti-spolova

- Emisija snaga lokalne zajednice (Rad na rodnoj ravnopravnosti u lokalnoj zajednici) https://www.youtube.com/watch?v=ZPWVubv4vOk

 

2. POLITIKE
Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou (Izrađene u sklopu projekta “Jačanje saveza općina/opština i gradova u Bosni i Hercegovini”)

Gender Teslic
Neformalna Mreža SOGFBIH/SOGRS sa Treninga za trenere/ice održanog u Tesliću 5. i 6.12.2022. godine

2.1 INSTITUCIONALNI MEHANIZMI ZA RODNU RAVNOPRAVNOST KROZ VIZURU LOKALNIH SAMOUPRAVA: UNAPREĐENJE RADA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisije za ravnopravnost spolova (bos.)

Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisije za ravnopravnost spolova (hrv.)

Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisije za ravnopravnost spolova (srp.)

2.2 PROMOVIRANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA KROZ VIZURU LOKALNIH SAMOUPRAVA

Promoviranje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava (bos.)

Promoviranje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava (hrv.)

Promoviranje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava (srp.)

2.3 UVOĐENJE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE: DOSTUPNOST I UPOTREBA PODATAKA RAZVRSTANIH PO SPOLU

Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu (bos.)

Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu (hrv.)

Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu (srp.)

3. PRAVNA REGULATIVA

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (bos.)

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (hrv.)

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (srp.)

4. GENDER AKCIONI PLANOVI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

5. MEĐUNARODNI DOKUMENTI

6. PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE PRIMJENE ALATA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST NA LOKALNOM NIVOU

7. DOBRE PRAKSE

  • Općina Centar Sarajevo kreira nove vidove podrške porodici

https://centar.ba/vijesti/20037/opcina-centar-sarajevo-kreira-nove-vidove-podrske-porodici

  • Općina Centar Sarajevo prva lokalna zajednica u KS proglašena rodno odgovornim akterom

https://centar.ba/vijesti/20040/opcina-centar-prva-lokalna-zajednica-u-ks-proglasena-rodno-odgovornim-akterom

8. KORISNI LINKOVI

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
http://www.mhrr.gov.ba/

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine
https://arsbih.gov.ba/

Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine
https://www.gcfbih.gov.ba/

9. KOORDINATORI/CE ZA RAD NA RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU

1. BANOVIĆI - Golić Melisa golicmelisa@gmail.com 

BANOVIĆI - Selmet Husanović selmeth@gmail.com

2. GRAD BIHAĆ - Alisa Mahmutagić alisa.mahmutagic@bihac.org

3. OPĆINA BOSANSKO GRAHOVO - Vesna Samardžija vesnasamardija@yahoo.com

4. OPĆINA BUSOVAČA - Ajla Avdić komarac.ajla@gmail.com 

OPĆINA BUSOVAČA - Ljiljana Čavara  opcina.busovaca2@tel.net.ba

5. OPĆINA CENTAR SARAJEVO - Amra Hašimbegović-Vučković amra.hasimbegovic-vuckovic@centar.ba

6. OPĆINA ČITLUK - Božena Vlaho bozenavlaho@hotmail.com

7. OPĆINA DOBOJ ISTOK - Aida Hodžić aida_bradaric@hotmail.com 

8. OPĆINA DOBOJ JUG - Afan Aličić opcinadj@gmail.com

9. OPĆINA DOBRETIĆI - Ljilja Jurić opcina.dobretici@gmail.com; juricljilja77@gmail.com

10. OPĆINA DOMALJEVAC ŠAMAC - Lucija Leovac lucija.leovac@gmail.com

11. OPĆINA DRVAR - Nataša Bajić natasazeljkovic@yahoo.com 

12. OPĆINA FOJNICA - Anida Kršić anida.ramic@fojnica.ba

13. GRAD GORAŽDE - Samira Drakovac samira.drakovac@gorazde.ba

14. GRAD GRAČANICA - Dženana Tukulj dz.tukulj@gracanica.gov.ba

15. OPĆINA ILIJAŠ - Aida Čutura-Marić aida.cutura@ilijas.ba

OPĆINA ILIJAŠ - Meho Gljiva meho.gljiva@ilijas.ba

16. OPĆINA KAKANJ - Nirka Omerović nirka.omerovic@kakanj.com.ba

17. OPĆINA KISELJAK - Katarina Bilić katarina.bilic@opcina-kiseljak.org

18. GRAD KONJIC - Selma Hadzihusejnović h.selma@yahoo.com

19. GRAD LIVNO -

20. GRAD LUKAVAC - Sadija Osmanović osadija67@hotmail.com

GRAD LUKAVAC - Minela Ćosić minela.cosic19@gmail.com 

GRAD LUKAVAC - Nina Mujkanović nina.mujkanovic@lukavac.ba

21. OPĆINA MAGLAJ - Selena Šehić selena.sehic@maglaj.ba

22. GRAD MOSTAR - Sabina Memić sabina.memic@mostar.ba; sabina.memic69@gmail.com

GRAD MOSTAR - Božo Čorić bozo.coric@mostar.ba

23. OPĆINA NOVI TRAVNIK - Nela Levarda ont@tel.net.ba

24. OPĆINA NOVO SARAJEVO - Aleksandra Hasečić aleksandra.hasecic@novosarajevo.ba

OPĆINA NOVO SARAJEVO - Nermina Tipura-Dervišić nermina.tipura.dervisic@novosarajevo.ba

25. OPĆINA ODŽAK - Ruža Bago ruza.bago@odzak.ba

26. OPĆINA OLOVO - Adnan Klempić adnan.klempic@olovo.gov.ba

27. OPĆINA SANSKI MOST - Azra Redžić Gazibara imovinska@sanskimost.gov.ba

28. OPĆINA SAPNA - Fatima Gušić fata@opcinasapna.ba

25. OPĆINA TEŠANJ - Hasan Plančić hasan.plancic@opcina-tesanj.ba 

OPĆINA TEŠANJ - Almira Prnjavorac almira.prnjavorac@opcina-tesanj.ba

29. OPĆINA TOMISLAVGRAD - Luka Krstanović lukasarajlije@gmail.com

30. OPĆINA TRAVNIK - Biljana Jelonjić biljana.jelonjic@opcinatravnik.com.ba

OPĆINA TRAVNIK - Danijela Lovrić danijela_lovric@hotmail.de

31. OPĆINA TRNOVO - Nađa Dreca Zengin nadja.trnovo@gmail.com

32. GRAD TUZLA - Asja Redžić asja@tuzla.ba

33. OPĆINA VAREŠ - Dženana Bešić-Junuzović dzana.be@gmail.com

34. GRAD VISOKO - Aida Brkić-Burić lervisoko@gmail.com 

35. GRAD ZAVIDOVIĆI - Merdanović Asima asima.merdanovic@zavidovici.ba

36. OPĆINA ŽEPČE - Marijana Zovko razepce@gmail.com

OPĆINA ŽEPČE - Alem Delić alem@opcina-zepce.com 

OPĆINA ŽEPČE - Gabrijela Nedić razepce@gmail.com