ODRŽANA TREĆA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA SKUPŠTINE SAVEZA OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

17.Dec.2017.
Predsjedništvo, 13.12.2017

Dana 13.12.2017. godine u Hadžićima je održana Treća redovna sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH.

Predsjedništvo je informisano o održanim sastancima rukovodstva Saveza sa rukovodstvom Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH na kojima je bilo riječi o međusobnoj saradnji Saveza i Parlamenta Federacije BiH.

Predsjedništvo je prihvatilo izvještaje sa Prve i Druge sjednice Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja, kao i izvještaj sa Druge sjednice Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije, a na kojima su razmatrani brojni zakonski propisi o kojima je Savez konsultovan kao što su: Nacrt zakona o porezu na dohodak, Nacrt zakona o doprinosima, Prijedlog zakona o državnoj službi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Prednacrt zakona o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo, Prednacrt zakona o lokalnoj samoupravi Posavske županije, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, Prednacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona i dr.

Članovi Predsjedništva su takođe informisani da je Savez, postupajući po Zaključku sa Druge sjednice Predsjedništva održane 27.09.2017. godine u Kaknju, svojim aktom od 29.09.2017. godine tražio od Vlade Federacije BiH i od Doma naroda Parlamenta Federacije BiH da se Nacrt zakona o koncesijama povuče iz parlamentarne procedure iz razloga što ponuđeni Nacrt uopšte nije uvažio lokalni nivo vlasti niti odgovara interesima lokalnih zajednica. Nakon toga, na 14. Vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održanoj 9.11.2017. godine, na zahtjev premijera Federacije Bosne i Hercegovine, Nacrt zakona o koncesijama je povučen iz parlamentarne procedure.

Na sjednici je bilo riječi i o aktivnostima na različitim projektima u kojima Savez ima partnersku ulogu, a to su projekti koje Savez provodi u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija i sa Misijom OSCE-a u BiH. Predsjedništvo je dalo podršku aktivnostima na osnivanju Radne grupe za uspostavljanje Mreže praktičara upravljanja lokalnim razvojem kao i obukama za izabrane zvaničnike na temu upravljanja lokalnim razvojem, a koje Savez implementira u sklopu ILDP Projekta. Takođe, Predsjedništvo je podržalo sve aktivnosti koje će Savez implementirati u sklopu ReLOaD Projekta, te je podržalo zaključke sa održane Konferencije gradonačelnika/načelnika i predsjedavajućih općinskih/gradskih vijeća na temu „Prevencija i suzbijanje korupcije i reformski procesi u FBiH" koju je Savez organizirao u saradnji sa OSCE-om.

Pored navedenog, Predsjedništvo Saveza je upoznato da će do kraja godine Savez organizirati dvije javne rasprave koje se tiču Nacrta zakona o porezu na dohodak i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Takođe je najavljena i Panel - diskusija za općinske/gradske pravobranioce na temu „Zaštita prava na lokalnu samoupravu pred Ustavnim sudom Federacije BiH" koja bi se trebala održati početkom naredne godine.