Odluka o obrazovanju Predsjedništva Saveza općina i gradova FBiH (2002)