Direktiva 2006/32/EC o energetskoj učinkovitosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama

DIREKTIVA 2006/32/EZ Evropskog parlementa i Vijeća od 5. aprila 2006. o energetskoj učinkovitosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/76/EEZ

Kategorija javnog dokumenta
Energetska efikasnost
Vrsta javnog dokumenta
Međunarodni dokumenti
Zakoni i podzakonski akti