Federalna strategija zaštite okoliša 2022-2032.

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 25.08.2022. godine je usvojila Federalnu strategiju zaštite okoliša 2022.-2032.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je na 6. redovnoj sjednici održanoj 26.10.2023. usvojio Strategiju zaštite okoliša 2022. - 2032., a Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na sjednici održanoj 27.11.2023.

Federalna strategija zaštite okoliša obuhvata sedam EU tematskih oblasti okoliša: upravljanje vodama; upravljanje otpadom; biodiverzitet i zaštitu prirode; kvaliteta zraka, klimatske promjene i energiju; hemijsku sigurnost i buku; održivo upravljanje resursima (uključujući poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i rudarske aktivnosti) i upravljanje okolišem (kao horizontalnu politiku).

Kategorija javnog dokumenta
Zaštita okoliša
Vrsta javnog dokumenta
Strategije