ODRŽANE DVIJE RADIONICE NA TEMU „PREDSTAVLJANJE REGULATORNOG OKVIRA MJESNIH ZAJEDNICA“

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je 27. marta/ožujka i 03. aprila/travnja 2019. godine organizovao radionice za jedinice lokalne samouprave sa fokusom na regulatorni okvir po pitanju mjesnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Savez realizuje ove aktivnosti u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini" koji finansiraju Vlade Švicarske i Švedske, a provodi Razvojni program ujedinjenih nacija - UNDP.

Na ovim radionicama je predstavljen nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je pripremila Komisija za realizaciju projekta „Statusi mjesnih zajednica u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine - nivo Federacije Bosne i Hercegovine". Komisiju su činili predstavnici sljedećih institucija/organizacija: Federalno ministarstvo pravde, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (Predstavnički/Zastupnički dom i Dom naroda), općine Žepče, Tešanj, Gradačac, nezavisni ekspert, UNDP i Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnici jedinica lokalne samouprave koji su prisustvovali radionicama, iznijeli su svoje stavove i komentare o ponuđenom materijalu, a što će poslužiti Komisiji u daljem radu.

Naredne dvije radionice istog sadržaja će biti održane tokom ovog mjeseca u Tešnju i Sarajevu.

Ponedeljak, April 8, 2019. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.