U NEUMU POTPISAN SPORAZUM IZMEĐU SAVEZA OPĆINA I GRADOVA FBIH I PARLAMENTA FBIH

U organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, danas, srijeda, 26. juna 2019. godine održana je 10. Sjednica Skupštine Saveza općina i gradova FBiH u Neumu, gdje su prisustvovali načelnici i gradonačelnici sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sjednici je potpisan Sporazum o saradnji između Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Potpisnici su saglasni da Savez općina i gradova FBiH ostvaruje aktivniju ulogu u predlaganju zakonskih i drugih akata radnim tijelima i Predstavničkom Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

- Potpisivanjem Sporazuma o saradnji između Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Saveza općina i gradova FBiH želimo produbiti naš odnos, te osnažiti našu saradnju, gdje se očekuje aktivnija uloga Saveza u predlaganju zakonskih akata - rekao je Elvir Karajbić, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Predsjedavajući Skupštine Saveza općina i gradova FBiH Faris Hasanbegović, istakao je, kako je ovo važan Sporazum, te je izrazio nadu da će se od sada zakoni donositi od razine lokalne zajednice prema višim nivoima vlasti.

Direktorica Saveza općina i gradova FBiH Vesna Travljanin naglasila je važnost potpisivanja Sporazuma, te izrazila nadu da pomenuti Sporazum neće biti samo formalnog karaktera, već da će lokalni nivo zaista imati ulogu kakvu zaslužuje u društvu.

Inače, centralna tema ovogodišnje Skupštine je predstavljanje Analize pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u FBiH.

- Analiza bi trebala poslužiti kao validan argument za pokretanje inicijative Saveza za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. Kako bi se općinama i gradovima kompenzirala ova razlika između smanjenih prihoda na osnovu otplate vanjskog duga i povećanih rashoda temeljem prenešenih nadležnosti i funkcija, u Analizi se predlaže povećanje udjela općina i gradova u prihodima od indirektnih poreza s trenutnih 8,42 posto na 9,81 posto, što bi bilo dovoljno da kompenzira smanjenje prihoda nastalo uslijed otplate vanjskog duga FBiH, te 3 varijante povećanja udjela jedinica lokalne samouprave u prihodima od poreza na dohodak i poreza na dobit: 1. Varijanta- povećanje minimalnog udjela jedinica lokalne samouprave u prihodima od poreza na dohodak sa sadašnjih 34,46 posto na 50 posto. 2. Varijanta- raspodjela prihoda od poreza na dobit između jedinica lokalne samouprave i kantona u omjeru 50:50 na osnovu kriterija broja zaposlenih ili broja stanovnika, te 3. Varijanta - 100 posto prihoda od poreza na dohodak bi pripadalo općinama i gradovima - istakao je Gregor Jurišić, viši stručni saradnik za javne finansije Saveza i Brankica Lenić, ekspertica za javne finansije Saveza.

Sjednici je prisustvovala i Ružica Udovičić, savjetnica dopremijerke Vlade FBiH Jelke Milićević

- Općine i gradovi osnovne su upravne jedinice u BiH. U njima se odvija život naših građana, kroz njih stanovnici rješavaju svoje životne, stambene, komunalne potrebe. Neupitno je, da je kvalitetno upravljanje potencijalima kojim raspolažu jedinice lokalne samouprave važno potrebno za kvalitetan život, a da bi se to i ostvarilo potrebno je osigurati materijalnu osnovu - rekla je Udovičić. Dimka Stantchev Skeie, viša savjetnica za socijalnu uključenost i upravu, Ambasade Švicarske u BiH također je naglasila kako općine i gradovi imaju veliku važnost, te da Projekat „Jačanje kapaciteta saveza u BiH" ima punu podršku Švicarske Ambasade, koji zajedno finansiraju Vlada Švicarske i Vlada Švedske.

Predstavnik GIZ-a Peter Wolf kazao je kako je GIZ u BiH prsutan od 1995. godine i da pruža podršku zemljama Jugoistočne Evrope, a da su u BiH usmjereni na jačanje civilnog društva te naglasio dobru saradnju sa SOGFBiH.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je organizacija koja, u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, okuplja sve jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH i djeluje kao njihov zakonski zastupnik. Svrha Saveza kao predstavnika općina i gradova Federacije BiH, je da predstavlja i zastupa njihove interese na najbolji mogući način prema svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Četvrtak, Juni 27, 2019. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.