Javni poziv za ažuriranje i unapređenje programa Uvodne obuke za izabrane zvaničnike u JLS u FBiH

25.May.2021.
Javni poziv

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru implementacije Projekta „Jačanje kapaciteta saveza općina/opština i gradova u Bosni i Hercegovini“ finansiranom od strane Ambasade Švicarske i Ambasade Švedske objavljuje

J A V N I   P O Z I V
(Zahtjev za ponudu)
za učešće u postupku prikupljanja ponuda za ažuriranje i unapređenje programa Uvodne/Osnovne obuke za izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

I.    Uvod

Projekat “Jačanje kapaciteta saveza općina/opština i gradova u BiH” je razvojni projekat finansiran od strane Švedske razvojne agencije (Sida) i Švicarske razvojne agencije (SDC), a koji podržava saveze lokalnih vlasti u BiH, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (Savez) i Savez opština i gradova Republike Srpske, uz mentorstvo Švedske asocijacije lokalnih i regionalnih vlasti (SALAR) za period 2018. –2021. g.  
Svrha projekta je jačanje kapaciteta saveza u oblasti lobiranja i zastupanja, interne strukture i menadžmenta i saradnje članica kroz provedbu odabranih prioriteta iz strateških dokumenata saveza, a kako bi savezi ojačali svoju ulogu u Bosni i Hercegovini.

II.    Opis zadatka

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (Savez) raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za ažuriranje i unapređenje postojećeg programa Uvodne obuke koji je prvenstveno namijenjen novoizabranim zvaničnicima (vijećnicima i gradonačelnicima/načelnicima) u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Program obuke može se preuzeti sa sljedećeg linka: https://bit.ly/3oRM8c7

Paket programa obuke treba da sadrži sljedeće:

- Nastavni program.
- Nastavni plan.
- Prateće Power Point prezentacije.
- Referentni radni materijali sa vježbama.
- Priručnik za učesnike koji pored tekstualnog dijela treba da sadrži grafikone, prikladne ilustracije i sl.
- Evaluaciju.
- Najmanje dvije kratke video animacije (po cca 1 min) kojima će se slikovito prikazati neka od najvažnijih poglavlja obuke (npr: Proces donošenja i upravljanja budžetom i Parlamentarne procedure / Proces izrade i donošenja akata).  Ovaj segment može biti posebno naveden u finansijskoj ponudi ukoliko isti bude radila druga osoba, ali je angažovani autor u obavezi voditi proces izrade video animacije u vidu pripreme sadržaja i davanja instrukcija.  
- Vodič za trenere sa metodologijom izvođenja svakog segmenta obuke i vježbi.
 - Pripremu za izradu online nementorisane obuke – kviza u vidu pitanja i ponuđenih odgovora. Za svako poglavlje 2-6 pitanja.

Program obuke u svom sadržajnom dijelu treba da obrađuje sljedeća poglavlja (oblasti) koja će biti sažeta u formi priručnika:

 • Upoznavanje sa osnovnim aspektima lokalne samouprave u FBiH i BiH (pravni okvir – kanton, FBiH, međunarodni dokumenti, nadležnosti i sl.)
 • Evropska povelja o lokalnoj samoupravi i njena implementacija
 • Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH i njegova implementacija
 • Struktura i funkcionisanje lokalne vlasti (izvršni organ, predstavničko tijelo, odnos vijeće – gradonačelnik/načelnik, postupak donošenja akata, vrsta akata, način rada organa uprave, uređenje i funkcionisanje administracije, nadzor nad radom grada/općine i sl.)
 • Lokalni razvoj
 • Donošenje i upravljanje budžetom i finansijama
 • Upravljanje imovinom
 • Javne usluge
 • Javna komunalna preduzeća (rad, funkcionisanje, nadzor)
 • Odnos sa građanima i javnostima
 • Važnosti transparentnog rada javne službe
 • Uloga i značaj organizacija civilnog društva i njihovo finansiranje
 • Antikorupcijske mjere u JLS i koruptivni rizici u radu gradskog / općinskog vijeća / vijećnika i načelnika / gradonačelnika
 • Međuopćinska / međugradska saradnja
 • Međunarodna saradnja u EU integracije

Prilikom obrade sadržaja obuke treba imati u vidu regionalnu praksu, kao i evropsku praksu po konkretnim pitanjima koja se obrađuju, gdje je primjenjivo.

Program obuke sa svim pratećim materijalima izrađuje se u skladu sa Smjernicama za pripremanje i izvođenje programa obuke za službenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave. Smjernice dostupne na sljedećem linku: https://bit.ly/2QR94Mg

Program obuke treba da sadrži interaktivne oblike podučavanja kojima se može postići balans između teorijskog i praktičnog dijela obuke.

Tokom izrade materijala od autora se očekuje intenzivna saradnja i konsultacije sa Savezom općina i gradova FBiH.

III.    Profil autora

Od izabranog autora se očekuje da:
-    Ima univerzitetsku diplomu društvenog smjera.
-    Ima najmanje 5 godina iskustva u izradi trening modula i/ili pružanju obuka.
-    Posjeduje reference kojima može dokazati stečeno iskustvo u izradi i pružanju obuka.
-    U potpunosti poznaje rad i nadležnosti organa lokalne samouprave. Iskustvo u radu u lokalnoj samoupravi je prednost.
-    Posjeduje iskustvo u korištenju MS Office-a (MS Word, Excel i PowerPoint, itd.).

Prethodno iskustvo u radu sa Savezom može se vrijednovati kao prednost.

Opšti uslovi za aplikante:
-    Da su državljani Bosne i Hercegovine
-    Da su stariji od 18 godina.

IV. Prijava na Javni poziv

Prilikom prijave na Javni poziv, potencijalni kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:
-    Okvirnu strukturu priručnika i vremensku dinamiku izrade cjelokupnog programa obuke.
-    Finansijsku ponudu izraženu u konvertibilnim markama sa uračunatim PDV-om.
-    Biografiju (CV) na jednom od službenih BHS jezika, sa posebnim naglaskom na oblast javnog poziva.
-    Referentnu listu kojom se dokazuje iskustvo u izradi nastavnih programa.
-    Popunjen prijavni obrazac https://bit.ly/3hQkieU.
-    i drugu dokumentaciju kojom se može dokazati ispunjavanje uslova za vršenje ekspertskih usluga iz oblasti za koju je raspisan javni poziv.

Popunjen prijavni obrazac, uz priložene dokaze o ispunjavanju uslova dostaviti putem e-maila na dino@sogfbih.ba ili pošte na sljedeću adresu:

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine
Adresa: Musala br. 5, 71 000 Sarajevo
s naznakom „Za javni poziv", najkasnije do 11.06.2021. godine.

Za dodatne informacije, zainteresirani se mogu javiti na telefon broj: 033 216 502, kontakt osoba je Edin Demirović.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac za prijavljivanje možete preuzeti na web stranici Saveza: www.sogfbih.ba

Prijave će se ocjenjivati na osnovu kumulativne analize uzimajući u obzir kombinaciju tehničkih kriterija i finansijskog prijedloga. Tehnički kriteriji naznačeni javnim pozivom će iznositi 60% (60 bodova), a finansijski prijedlog će iznositi 40% (40 bodova) ukupne ocjene.