O Savezu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez) je samostalna organizacija dobrovoljno udruženih općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine, osnovana u cilju razvoja lokalne samouprave i unapređenja i zaštite njihovih zajedničkih interesa.

Savez, kao nevladina i neprofitna organizacija nastala je udruživanjem općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine na osnivačkoj Skupštini 29.05.2002. godine u Mostaru. Dokument o osnivanju Federalnog saveza potpisale su 54 članice, te zajednički usvojile Statut novoosnovanog Saveza. Pravni je sljedbenik Zajednice opština i gradova Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine koja je konstituisana 1972. godine sa ciljem da unapređuje i razvija sistem lokalne samouprave, štiti interese lokalnih zajednica, te razvija međugradsku i mađunarodnu saradnju.

- Odluka o osnivanju Zajednice gradova BiH (1972)

- Odluka o osnivanju Zajednice opština i gradova BiH (1986)

- Odluka o osnivanju Saveza općina i gradova FBiH (2002)

- Statut Saveza općina i gradova FBiH (2002)

- Odluka o obrazovanju Predsjedništva Saveza općina i gradova FBiH (2002)

- Odluka o nadležnostima, načinu rada i sastavu skupštinskih odbora (2002)

- Odluka o izboru Nadzornog odbora Saveza općina i gradova FBiH (2002)

U Gradačcu, 22.03.2007. godine održana je II sjednica Skupštine Saveza na kojoj je usvojen novi Statut Saveza i izabrani novi organi. Tom prilikom Savezu je pristupilo još 29 općina, a naredne godine pridružila se još jedna općina, tako da Savez od 2008. godine broji 79 članica od 80 jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH (pet općina je pravno prestalo da postoji: Mostar Stari Grad, Mostar Sjever, Mostar Jug, Mostar Zapad i Mostar Jugozapad).
Na VII sjednici Skupštine Saveza, koja je održana 06. i 07.02.2013. godine u Fojnici, u članstvo Saveza primljena je i Općina Kreševo, tako da su danas u članstvu Saveza sve jedinice lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine.

S međunarodnopravnog aspekta, tri ključna događaja su trasirala nove perspektive Zajednice (Saveza) i to:
1. Ratifikacija Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, oktobar 1994. godine (Vlada RBiH)
2. Prijem Zajednice opština i gradova RBiH u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Evrope (CLRAE), od novembra 1994. u poziciji specijalnog gosta, a od 2002. stalni član
3. Prijem Bosne i Hercegovine u Vijeće Evrope (april 2002. godina)

U okviru Saveza ostvaruje se slobodna razmjena iskustava i mišljenja, promocija zajedničkih interesa, učešće u konsultacijama za donošenje propisa, zaštita zajedničkih interesa, te saradnja sa nacionalnim i međunarodnim asocijacijama, organizacijama i institucijama vlasti.

Misija

Savez kao samostalan i legitiman predstavnik jedinica lokalne samouprave zastupa i štiti zajedničke interese članica, osigurava usluge koje će unaprijediti njihove kapacitete, kao i društveni i ekonomski razvoj lokalnih zajednica, a sve u skladu sa principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. 

Vizija

Jaka, moderna i razvijena lokalna samouprava u Federaciji Bosne i Hercegovine i BiH, sposobna da ispunjava svoje obaveze i primjenjuje evropske vrijednosti. 

Glavne aktivnosti 

 • Institucionalno lobiranje i zastupanje zajedničkih interesa svojih članica na svim nivoima vlasti;
 • Razvoj novih i jačanje postojećih usluga za članice/jedinice lokalne samouprave
 • Unapređenje legislative koja regulira rad jedinica lokalne samouprave;
 • Pružanje usluga pravnog i finansijskog savjetovališta za članice;
 • Obuka izabranih zvaničnika i uposlenika u organima jedinica lokalne samouprave;
 • Provedba projekata;
 • Uspostavljanje i održavanje regionalne i međunarodne saradnje putem nacionalnih udruženja lokalnih vlasti, kao i njihovih krovnih udruženja;
 • Razvoj platforme za razmjenu znanja i dobrih praksi.

Osim pravnog i finansijskog savjetovališta Stručna služba SOGFBiH je također u mogućnosti da pruži pomoć i savjete i iz drugih oblasti kao što su: strateško planiranje i upravljanje razvojem (miPRO metodologija) i transparentno finansiranje organizacija civilnog društva (LOD metodologija).

Savez usko sarađuje sa međunarodnim organizacijama na izradi i provedbi projekata koji su od interesa za JLS i usmjereni ka unapređenju pružanja usluga građanima.

Općine i gradovi u Federaciji Bosne i Hercegovine jedino zajedničkim djelovanjem i istupanjem mogu kvalitetno i uspješno ostvariti svoje interese na federalnom i državnom nivou. Svrha Saveza, kao predstavnika općina i gradova Federacije BiH, je da predstavlja i zastupa te interese na najbolji mogući način.

PRAVNI POLOŽAJ

Savez je registriran 02. oktobra 2003. godine u Registar udruženja kod Federalnog ministarstva pravde pod registarskim brojem 719. knjiga I Registra. Upis promjena izvršen je 24.09.2007., 07.04.2011. i 12.03.2013. godine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02).

Prema Zakonu o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu 08.09.2006. godine, u članu 51. uređuju se nadležnosti Saveza, pa tako:

U cilju zaštite zajedničkog interesa, kao i promoviranja i unapređenja lokalne samouprave, gradovi i općine mogu formirati saveze na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije BiH.

Savez na nivou Federacije BiH ima pravo:

 1. djelovati kao zakonski zastupnik svojih članica pred vlastima u FBiH;
 2. pripremati prijedloge zakona i amandmane na prijedloge zakona u cilju poboljšanja zakona i propisa koji reguliraju rad jedinica lokalne samouprave;
 3. davati mišljenja i prijedloge u vezi s raspodjelom javnih prihoda u dijelu koji se odnosi na finansiranje jedinica lokalne samouprave;
 4. uspostavljati kontakte i suradnju sa sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu, te postati član međunarodnih asocijacija;
 5. obavljati druge funkcije u skladu sa Statutom.

U članu 56. istog Zakona stoji:

Federalne, odnosno kantonalne vlasti dužne su u najvećoj mogućoj mjeri konsultovati jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja propisa koji ih se direktno tiču.

Konsultovanje, u smislu iz prethodnog stava ovog člana, federalne, odnosno kantonalne vlasti vrše putem saveza općina i gradova.

U članu 19. predviđeno je da u slučaju osporavanja usvojenog budžeta, u skladu s ovim zakonom moguće tražiti arbitražu čije tijelo „... činit će predstavnici Federalnog ministarstva finansija, kantonalnog ministarstva finansija, općinskog vijeća i općinskog načelnika/ce, nezavisni ekspert iz oblasti finansija i predstavnik Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine".

Član 34. propisuje obavezu zakonodavca da pribavi „... mišljenje od Saveza općina i gradova o svim pitanjima koja se odnose na dodjelu sredstava, kao i o svim promjenama zakona koje mogu uticati na finansijske obaveze jedinica lokalne samouprave", što predstavlja prenos odredbi iz Evropske povelje koja obavezuju više vlasti na konsultovanje lokalnih vlasti o svim pitanjima koja se odnose na njih.

USTAV FEDERACIJE BIH

Amandmanom 96. na Ustav FBiH iz 2004. godine data je mogućnost Savezu da može pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom u svrhu zaštite prava na lokalnu samoupravu, što je Savez u više navrata i koristio.

U članu IV.C.10. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Zaštitu prava na lokalnu samoupravu osigurava Ustavni sud. Takav postupak pred Ustavnim sudom mogu pokrenuti općine i gradovi, kao i udruženja općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud odlučuje o sporovima između jedinica lokalne samouprave i kantona ili Federacije na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, načelnika općine ili gradonačelnika grada, ili udruženja općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine."

Prema Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, u članu 10. daje se pravo organima lokalnih vlasti na udruživanje, pa tako stoji:

Lokalni organi vlasti imaju pravo da, u vršenju svojih dužnosti, međusobno sarađuju i da se, u skladu sa zakonom, udružuju sa drugim lokalnim vlastima radi obavljanja poslova od zajedničkog interesa.

Svaka zemlja mora priznati pravo lokalnim organima vlasti da pripadaju udruženju radi zaštite i unapređenja njihovih zajedničkih interesa, i da pripadaju međunarodnom udruženju lokalnih vlasti.

Prema Odluci o izradi Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021. - 2027. godina ("Sl.novine FBiH", br. 74/18), jedinice lokalne samouprave svoje interese u procesu izrade Strategije razvoja FBiH izražavaju i zastupaju putem Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.