Projekat „Jačanje kapaciteta saveza općina i gradova u Bosni i Hercegovini“ (CDMA)

Datum projekta
-
CDMA

Projekat „Jačanje kapaciteta saveza općina i gradova u Bosni i Hercegovini" je projekat koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), a koji implementira Međunarodna kooperativna agencija Asocijacije holandskih općina - VNG International u saradnji sa Savezom općina i gradova FBiH i Savezom opština i gradova RS.

Početak projekta 16.08.2010. godine.

Osnovni cilj ovog projekta je jačanje i dalje institucionaliziranje Saveza općina i gradova FBiH. Projekat se sastoji iz tri komponente.

Prva komponenta se tiče institucionalnog (strateškog) razvoja Saveza. Unutar ove komponente predviđene su sljedeće aktivnosti: izrada strateške dokumentacije Saveza, mobilizacija resursa i samoodrživost sa ciljem izgradnje sposobnosti Saveza da i po završetku ovog trogodišnjeg projekta nastavi sa radom u pojačanom kapacitetu, te jačanje kapaciteta Saveza za pružanje usluga treninga članicama, kao i jačanje kapaciteta menadžmenta Saveza.

Druga komponenta projekta posvećena je unapređenju aktivnosti Saveza vezanim za lobiranje i zagovaranje, te podršci u radu sa izvršnom i zakonodavnom vlašću na svim nivoima. Unutar ove komponente predviđeno je i unapređenje interne komunikacije između Saveza općina i gradova FBiH i Saveza opština i gradova RS-a.

Treća komponenta projekta se odnosi na uspostavljanje novih servisa koje će Savez u budućnosti pružati svojim članicama kroz angažovanje finansijskog ekperta za oblast javnih finansija lokalne samouprave, te angažovanje pravnog eksperta za potrebe pružanja kvalitetnih pravnih usluga članicama. Ova komponenta usmjerena je i na izgradnju kapaciteta Saveza iz oblasti pružanja tehničke podrške za pristup nepovratnim fondovima Evropske unije. Pored ovoga, projekat ima za cilj uspostaviti kvalitetnu internu komunikacija Saveza sa članicama, te poboljšati odnos Saveza sa medijima, kao i vidljivost Saveza u široj javnosti.