IZBOR NAJBOLJIH PRAKSI U ReLOaD PARTNERSKIM JLS

06.May.2020.
ReLOaD baner

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u saradnji sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBiH) i Savezom opština i gradova Republike Srpske (SOGRS) provodi odabir najboljih praksi u okviru ReLOaD partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS) iz dvije tematske oblasti:

-        Transparentno finansiranje organizacija civilnog društva iz budžeta JLS

-        Uključenje građana u procese donošenja odluka

Cilj ove aktivnosti je da se najbolje prakse prepoznaju i promoviraju te se na taj način podstaknu i druge JLS da uvedu transparentne procedure u proces dodjele sredstava organizacijama civilnog društva (OCD) kao i da se podstaknu na aktivnije uključenje građana u širi proces donošenja odluka.

Entitetski savezi su angažovali nezavisne eksperte koji su u saradnji sa ReLOaD projektom, razvili kriterije, matricu za bodovanje, te upitnik za JLS. Prilikom definisanja kriterija vodilo se računa o razlikama između razvijenih i manje razvijenih JLS. Također, pored toga što će se u kvantitativnom smislu mjeriti dodjela sredstava na transparentan način i putem projektnog pristupa, vodiće se i računa da bodovni sistem reflektuje i značajne suštinske pomake koje je neka JLS napravila, kao na primjer: dodjela sredstava po principima LOD metodologije za boračku populaciju (koja se smatra posebno izazovnom i senzibilnom grupom), vrijednost pojedinačnih projekata koje JLS finansira, inovativni alati za dvosmjernu komunikaciju sa građanima i drugo.

Prakse koje se primjenjuju u JLS verifikuju se na osnovu odgovora u upitniku koji je proslijeđen svim partnerskim JLS. Nakon što se zaprime odgovori i izvori verifikacije, komisija sačinjena od predstavnika ReLOaD projekta, SOGFBiH i SOGRS izvršiće ocjenjivanje po kriterijima nakon čega se izrađuje preliminarna rang lista JLS koje imaju najbolje prakse u oblasti transparentnog finansiranja i oblasti uključenja građana u procese donošenja odluka.

 

ReLOaD projekat je u saradnji sa SOGFBiH i SOGRS prvobitno planirao da organizuje ceremoniju za dodjelu priznanja i proglašenja najboljih praksi u obje gore navedene oblasti, međutim uslijed novonastalih vanrednih okolnosti, odražavanje ceremonije neće biti moguće te će se primijeniti alternativni načini za dodjelu priznanja i promociju najboljih praksi.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD finansira Evropska unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).