Javni poziv za izbor eksperta

09.Nov.2023.
jp

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (Savez) raspisuje javni poziv za izbor eksperta koji će činiti stručno tijelo za provođenje izbora najbolje prakse jedinica lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini (BiH).

Odabir najboljih praksi se vrši između 13 JLS koje učestvuju u ReLOaD2 projektu na temu: "Transparento finansiranje organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave". 

Od eksperta se očekuje da posjeduje sljedeće kvalifikacije:

 • Poznaje nadležnost i rad JLS u BiH i modele dodjele finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva; 
 • Poznaje rad i način finansiranja organizacija civilnog društva, posebno modele saradnje institucija vlasti sa OCD i građanima; 
 • Posjeduje napredne vještine komuniciranja, vođenja sastanaka, te sklonost ka timskom radu; 
 • Posjeduje vještinu pisanja izvještaja i tekstova. 

Potencijalni kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

 • Biografiju (CV) na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, sa posebnim naglaskom na oblast javnog poziva; 
 • Referentnu listu kojom se dokazuju očekivane kvalifikacije; 
 • Popunjen prijavni obrazac; 
 • Kopiju lične karte; 
 • Diplomu visoke stručne spreme; 
 • i drugu dokumentaciju kojom se može dokazati posjedovanje kvalifikacija za vršenje ekspertskih usluga iz oblasti za koju je raspisan javni poziv. 

Vremenski okvir:

 • Krajnji rok za izradu analize i sadržaja za brošuru je 5.04.2024. godine (4 mjeseca od dana angažmana).

Popunjen prijavni obrazac, uz priložene dokaze o ispunjavanju uslova i finansijsku ponudu u bruto iznosu, dostaviti putem e-maila na dino@sogfbih.ba ili pošte na sljedeću adresu:

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

Adresa: Musala br.5, 71 000 Sarajevo

s naznakom „Za javni poziv", najkasnije do 20.11.2023. godine do 16h.

Za dodatne informacije, zainteresirani se mogu javiti na telefon broj: 033 216 502, kontakt osoba je Edin Demirović.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac za prijavljivanje i puni tekst javnog poziva možete preuzeti u dodatku ispod.