JAVNI POZIV ZA IZBOR KONSULTANTA ZA IZRADU STUDIJE "Potencijalni oblici poboljšanja saradnje JLS i organizacija civilnog društva kroz korištenje informaciono-komunikacijskih tehnologija"

09.Mar.2018.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (Savez) u okviru projekta "Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine" raspisuje javni poziv za izbor konsultanta na izradi prijedloga tehničkog rješenja koje će unaprijediti saradnju i komunikaciju između jedinica lokalne samouprave - općina i gradova (JLS) i organizacija civilnog društva (OCD).

Aktivnosti projekta Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine naslanjaju se na Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD je trogodišnji projekat (februar 2017. - februar 2020. godine) utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja se sada koristi i kao model širom Zapadnog Balkana.

Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz općinskih budžeta, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

Aktivnosti Saveza primarno su usmjerene na saradnju sa 11 ReLOaD partnerskih JLS na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. U okviru ovih aktivnosti, jedan od zadataka Saveza je da identificira najbolje mogućnosti za poboljšanje saradnje između JLS i OCD kroz uspostavu bolje, brže i lakše komunikacije.

U tu svrhu Savez će angažovati konsultanta koji je upoznat sa modernim načinima saradnje i komunikacije JLS sa OCD i građanima kako bi pripremio studiju "Potencijalni oblici poboljšanja saradnje između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva kroz korištenje informaciono-komunikacijsko-tehnološkog rješenja". Studija treba da ponudi više mogućnosti za unapređenje njihove međusobne komunikacije. Rezultati studije će sa razmatrati na radionicama koje će organizirati Savez u 11 ReLOaD partnerskih JLS. Svrha radionica je da se dobiju kvalitetne povratne informacije o mogućnostima provedbe nekih od ponuđenih rješenja iz studije i njeno eventualno unapređenje. Radionicama će prisustvovati predstavnici JLS, OCD i zainteresirani građani. Kao rezultat provedenih radionica / javnih rasprava bit će preporuke i raspored aktivnosti koji će voditi uspješnoj provedbi najboljeg rješenja iz studije u svakoj od partnerskih jedinica lokalne samouprave. 

OPIS POSLOVA

Konsultant će imati sljedeće zadatke:

-        Pripremiti studiju "Potencijalni oblici poboljšanja saradnje između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva kroz korištenje informaciono-komunikacijsko-tehnološkog rješenja" (2 dana)
-        Voditi četiri radionice (4 dana),
-        Obučiti uposlenika Saveza da vodi preostalih sedam radionica (1 dan)
-        Napisati izvještaj sa održanih radionica, koji će, između ostaloga sadržavati preporuke i korake za uspješnu provedbu studije (1 dan)
Ukupno: 8 dana
 

VREMENSKI OKVIR
:

Krajnji rok za završetak izrade studije je 27.04.2018. godine.
Krajnji rok za završetak radionica je 15.05.2018. godine.
Krajnji rok za završetak konačnog izvještaja konsultanta je 22.05.2018. godine.  

OD KONSULTANTA SE OČEKUJE DA:

-          Posjeduje reference kojima može dokazati poznavanje savremenih komunikacijskih alata;
-          Poznaje rad organizacija civilnog društva, posebno modele saradnje institucija vlasti sa OCD i gradjanima koristeći ICT alate (platforme, aplikacije, web strance i slično);
-          Posjeduje naprednu vještinu komuniciranja i vođenja sastanaka;
-          Posjeduje vještinu pisanja izvještaja;
-          Ima diplomu visoke stručne spreme (poželjno).  

Potencijalni kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

-        Biografiju (CV) na jednom od službenih BH jezika, sa posebnim naglaskom na oblast javnog poziva;
-        Referentnu listu kojom se dokazuju očekivane kvalifikacije;
-        Popunjen prijavni obrazac (nalazi se na dnu teksta);
-        Kopiju lične karte;
-        i druga dokumentacija kojom se može dokazati ispunjavanje uvjeta za vršenje konsultantskih usluga iz oblasti za koju je raspisan javni poziv. 

Dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerene kopije. Popunjen prijavni obrazac, uz priložene dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti putem e-maila na dino@sogfbih.ba ili pošte na sljedeću adresu:
Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

Adresa: Musala br.5, 71 000 Sarajevo s naznakom „Za javni poziv", najkasnije do 30.03.2018. godine.

Za dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti na telefon broj: 033 216 502, kontakt osoba je Edin Demirović. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.  

OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE