JLS ne pristaju na smanjenje prihoda ostvarenog korištenjem potopljenog zemljišta

09.Feb.2024.
slika

Na poziv predsjedavajućeg Predsjedništva skupštine Saveza općina i gradova FBiH g-dina Mladena Mišuruća-Ramljaka, u Kiseljaku je 01.02.2024. godine održan konsultativni sastanak zainteresiranih jedinica lokalne samouprave vezano za Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata. Sastanku su prisustvovale sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Lukavac, Grad Livno, Grad Živinice, Grad Konjic, Općina Prozor-Rama, Općina Tomislavgrad i Općina Jablanica. 

Predloženim izmjenama i dopunama ovog Zakona izmjenjen je jedinični iznos naknade po proizvedenom kilowatsatu električne energije, također je izmjenjen status općina i gradova koji su koristnici naknade od hidroakumulacija koje imaju prvenstveno namjenu snabdjevanja vodom industrije i stanovništva, te se predloženim izmjenama neće vršiti usklađivanje visine naknade.

Nakon sastanka, usvojeni su sljedeći zaključci koji su dostavljeni Federalnom ministarstvu prostornog uređenja:

-     Savez općina i gradova insistira da se prilikom izmjena i dopuna predmetnog Zakona zadrži dostignuti nivo prihoda jedinica lokalne samouprave, a što će biti omogućeno povećanjem jediničnog iznosa naknade sa 0,01 KM na 0,013 KM.

-     Imajući u vidu da Regulatorna agencija za energiju, u skladu sa Zakonom o električnoj energiji FBIH („Službene novine FBiH“ broj: 60/23) nema ovlasti utvrđivati cijenu električne energije, potrebno je izvršiti usklađivanje jediničnog iznosa naknade sa drugim objektivnim kriterijumom, na čemu insistiraju jedinice lokalne samouprave.  

-     Ovim izmjenama potrebno je omogućiti obračun i naplatu naknade svih površina koje služe za hidroakumulacije, ukjučujući hidroakumulacijske objekte i ostale površine. Također, traži se brisanje odredbe iz Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata kojom su iz obračuna i naplate isključene jedinice lokalne samouprave koje ostvaruju prihode iz akumulacija koje imaju prvenstveno namjenu snabdjevanja vodom industrije i stanovništva.