Održan radni sastanak predstavnika Saveza općina i gradova FBiH i premijera Kantona Sarajevo

05.Jul.2023.
Nihad Uk

U Sarajevu je 05. jula/srpnja 2023. godine održan radni sastanak predstavnika Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka.

Između ostalih, sastanku su prisustvovali predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH Hamdo Ejubović, direktor Saveza Vesna Travljanin, viši saradnik za pravna pitanja Selma Fišek, pravobraniteljica Općine Hadžići Meliha Halilagić, te predstavnici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Tema ovog sastanka bio je Zakon o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo koji je Skupština Kantona Sarajevo usvojila 31.10.2022. godine i kojim su jedinicama lokalne samouprave prenesene nadležnosti koje nije pratio prenos finansijskih sredstava za njihovo izvršenje. Istaknuto je da je Zakonom utvrđeni rok od 12 mjeseci prekratko vrijeme za općine da preuzmu sve mjesne vodovode i iste daju na upravljanje pravnom licu koje je u skladu sa zakonskom regulativom registrovano i specijalizirano za obavljanje tih poslova, te da je neophodno produžiti ovaj rok.

Predsjednik Ejubović je u izjavi istakao da se razgovaralo o problemu koji je nastao nakon usvajanja izmjena Zakona o vodama Kantona Sarajevo, te poteškoćama kod njegove primjene, posebno zbog kratkog roka koji je ostavljen jedinicama lokalne samouprave. 

“Ukazali smo premijeru Kantona Sarajevo kako je trenutno nemoguće primijeniti izmjene Zakona o vodama bez toga da se on sagleda sa svih aspekata. Osim toga, neophodno je da se njegova primjena odgodi na način da se da više vremena, te da se obezbijede sredstva kako bi se Zakon proveo. Konkretno, radi se o prenosu nadležnosti za izdavanje vodnih saglasnosti koje bi sada sa nivoa kantona trebale da se prenesu na jedinice lokalne samouprave, za što kadrovski one nisu osposobljene, a što one moraju da provedu kroz svoje sistematizacije te da prime državne službenike koji će raditi taj posao. Neophodno je da jedinice lokalne samouprave preuzmu brigu i poslove o lokalnim vodovodima koje su do sada obavljale različite grupe građana ili mjesne zajednice, te da to preuzmu na sebe što je jako težak i skup posao”, naglašava predsjednik Saveza Ejubović.

U nastavku je istakao da će Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo privrede sagledati ovu problematiku kako bi se odredili dalji koraci u cilju prevazilaženja ovog problema.

“Mi smo zaista kooperativni i željni da se ova oblast uredi, ali na način kako je to moguće implementirati. Za to je potrebno više vremena i sredstava. Osim toga, razgovarali smo o nacrtu Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo, što je jedan problem još od 2006. godine i koji nije riješen. S obzirom na funkcionisanje i složenost Kantona Sarajevo, ovaj Zakon još uvijek nije usvojen. Nadležnosti se prepliću između kantona, grada i općina što nikome ne doprinosi. Ovaj problem bi se mogao prevazići Zakonom ili da se pronađe rješenje koje je funkcionalno i koje će u dogledno vrijeme zadovoljiti potrebe iz svih oblasti koje treba da pokriju jedinice lokalne samouprave, a koje se prije svega tiču infrastrukture, komunalne djelatnosti, uređenja prostora itd.”

Premijer Kantona Sarajevo, Nihad Uk, je u svojoj izjavi istakao da je bilo zadovoljstvo biti na prvom sastanku sa Savezom općina i gradova Federacije BiH, da je od velikog interesa i koristi za Kanton Sarajevo, kao i za njega, kao premijera. „Učinit ćemo sve što je u našoj moći da se riješe neki izazovi između Kantona i općina, imamo i Grad Sarajevo, koja je posebna jedinica lokalne samouprave, a sve u interesu građana, lokalnih zajednica i Kantona Sarajevo”, kazao je premijer Uk.

Istakao je da će biti teško, jer pitanje odnosa u Kantonu Sarajevo između lokalnih zajednica i Kantona Sarajevo, već sigurno desetljećima nije riješeno i da je jako kompleksno pitanje koje, na ovaj način, ne može reći da će biti riješeno u ovom mandatu. Naveo je da će učiniti sve što je u njegovoj moći, kao premijera, da se olakša građanima Kantona Sarajevo i načelnicima, za sve ove nepravde koje evidentno postoje u sistemu, da se isprave, i još jednom je podvukao da je to u interesu građana tih lokalnih zajednica.

“Svi smo jedna strana, javna uprava, cilj nam je i zadatak da pružamo usluge građanima Kantona Sarajevo i sve što se može dogovoriti između ovih nivoa vlasti, imat će punu podršku Vlade Kantona Sarajevo, kao i Skupštine Kantona Sarajevo”, kazao je za kraj premijer Uk.