Održana sjednica Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja Saveza

19.Feb.2024.

Dana 14.02.2024.godine u Hotelu „Art“ Sarajevo, održana je Komisija za ustavna i zakonodavna pitanja.

Sjednici su prisustvovali predsjednik Komisije gospodin Azem Huseinbašić i gospođa Elvira Imširović Bolić, kao i gospođe Elida Ćulov, Ivana Kljajić i Stanka Rašić putem zoom linka.

Sjednici Komisije je prisustvovala i direktorica Saveza općina i gradova Federacije BIH, gospođa Vesna Travljanin, kao i Aida Kurbegović i Halko Basarić, ispred Stručne službe Saveza.

Na sjednici je predložen i usvojen sljedeći dnevni red:

1.    Zapisnik sa Zajedničke sjednice Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja i Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije održane 29.11.2023.godine;
2.    Zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o koncesijama Hercegovačko-neretvanskog kantona;
3.    Aktuelizacija starih zaključaka Predsjedništva Skupštine Saveza, a vezano za Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja;
4.    Zaključak sa Pete sjednice Predsjedništva Skupštine Saveza od 19.10.2022.godine, održane u Hadžićima-u vezi Analize na kome je upisana državna imovina u zemljišnim knjigama;
5.    Nacrt Pravilnika o tehničkim i kadrovskim istraživanjima na području Kantona Sarajevo;
6.    Tekuća pitanja.

Na sjednici Komisije, razmatrano je pitanje aktualizacije starih zaključaka Predsjedništva Skupštine Saveza, a vezano za Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BIH. Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja („Sl.glasnik BIH“, br.25/2009 i 9/2018) je donesen krajem 2009. godine i od tada, pa do danas, javljaju se problemi sa njegovom primjenom sa aspekta jedinica lokalne samouprave. Ogromna finansijska sredstva izdvajaju se za skloništa za pse, kao i za naknadu štete prema trećim licima, bez bilo kakve podrške sa viših nivoa vlast. Usvojen je zaključak da se podržava aktuelizacija starih zaključaka sa Predsjedništva Skupštine Saveza i to: precizno definirati izvore finansiranja u Zakonu, Kantoni preuzeti odgovornost i nadležnost izgradnje skloništa za životinje, izmjeniti Zakon u smislu definiranja broja dana u azilu, prije mogućnosti eutaniziranja, donijeti propise koji će definirati obaveze i odgovornosti vlasnika životinja jer je uzrok problema čovjek, vlasnik životinje – najodgovorniji akter, edukacija svih zainteresiranih strana: građana i institucija.

Na sjednici između ostalog je razmatrano i pitanje Analize na kome je upisana državna imovina u zemljišnim knjigama, a što je podržalo Predsjedništvo Skupštine Saveza na svojoj Petoj sjednici, održanoj 19.10.2022. godine u Hadžićima. Podržan je Zaključak da se angažuje stručno lice, konsultant, koji će uz podršku Stručne službe Saveza i podataka koji su oni prikupili, uraditi stručnu Analizu na kome je upisana državna imovina u zemljišnim knjigama.