Savez općina i gradova FBiH je potpisnik Memoranduma o razumijevanju sa Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope

20.Sep.2022.
coe memorandum

U sklopu Evropske konferencije o demokratskoj obnovi: inoviranje putem deliberativne demokratije, Savez općina i gradova Federacije BiH na čelu sa direktoricom gospođom Vesnom Travljanin je potpisnik Memoranduma o razumijevanju  sa Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope za realizaciju projekta Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, a koji je u sklopu Akcionog plana Vijeća Evrope 2022-2025.

19.09.2022. godine, kada je i potpisan Memorandum, održan je sastank Upravnog odbora na kojem je usvojen Pravilnih o radu Upravnog odbora, čija je članica direktorica Saveza općina i gradova FBiH, gospođa Vesna Travljanin.

Konferencija se održava danas u Mostaru, a ista će nastojati da dentifikuje glavne izazove deliberativne demokratije te da predstavi dobre prakse u različitim evropskim kontekstima. Diskusije će se baviti aktuelnim pitanjima vezanim za ovu vrstu inovativnih procesa, uključujući praćenje sprovođenja preporuka, institucionalizaciju, potencijal da osnaže nedovoljno zastupljene grupe, te njihovu upotrebu kao vrijednih alata za dopunu drugih participativnih inicijativa. Širok spektar lokalnih vlasti, kreatora politika i istraživača širom Evrope učestvovat će u razmjeni iskustava te koristiti dobre prakse i preporuke s ciljem repliciranja i umnožavanja deliberativnih procesa u Bosni i Hercegovini i u jugoistočnoj Evropi.

U uvodnom govoru su se obratili gradonačelnik Grada Mostara, gospodin Mario Kordić, direktor Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti gospodin Rafael Benitez i gospođa Bojana Urumova, šefica Kancelarije Vijeća u Sarajevu. U okviru konferencije se održavaju tri okrugla stola na teme: Praćenje deliberativnih procesa: jačanje kredibiliteta i uticaja preporuka građana, Institucionalizacija deliberativnih procesa: putevi i izazovi ka kolaborativnom lokalnom donošenju odluka, Izazov i potreba za usvajanjem inkluzivnog pristupa: prevladavanje razlika u multikulturalnim društvima kroz deliberativne procese. Učesnici skupa su predstavnici viših niova vlasti, akademske zajednice, lokalnih vlasti, nevladinih organizacija iz Poljske, Irske, Sjeverne Irske, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuske, Belgije, Italije, Turske i Bosne i Hercegovine.

Ova konferencija je organizovana u okviru projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ kojeg sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2022.-2025. Projekat ima za cilj poboljšati kvalitet lokalne demokratije i stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u inovativne participativne procese u Mostaru i drugdje u Bosni i Hercegovini. Također, promoviše nove demokratske pristupe, otvorenu vlast, javnu etiku, transparentno i inkluzivno kreiranje lokalne politike u zemlji.