Savez promovira praksu transparentnog finansiranja OCD

20.Sep.2022.
RELOAD

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine od 15. septembra 2021. godine realizira trogodišnji projekat „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine“. Aktivnosti projekta naslanjaju se na Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD2 je četverogodišnji projekat (januar 2021. - decembar 2024. godine) - nastavak je inicijativa podržanih od strane EU – Jačanje lokalne demokratije (LOD, 2009-2016) i naknadno proširenog Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD, 2017-2020).

Aktivnosti Saveza primarno su usmjerene na saradnju sa 7 ReLOaD2 partnerskih JLS na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kao i na promociju LOD metodologije među JLS koje su aplicirale za ReLOaD2 projekat a nisu prošle.

U okviru svojih aktivnosti Savez trenutno uspostavlja saradnju sa šest JLS koje nisu prošle u projekat s ciljem promocije LOD metodologije. Sastanci su održani sa sljedećim JLS: Domaljevac Šamac, Banovići, Drvar i Čitluk. Tokom narednih dana sastanci će biti održani i u općinama Ilijaš i Trnovo.

Svrha sastanka je da se utvrdi da li postoji potreba, mogućnost i spremnost od strane općinskog rukovodstva za usvajanje LOD metodologije kao transparentnog načina finansiranja OCD putem javnog poziv po projektnom principu.

Iskustvo sa do sada održanih sastanaka govori da su JLS u velikoj mjeri upoznate sa LOD metodologijom, te u potpunosti shvaćaju sve prednosti i koristi primjene LOD Metodologije, kako za JLS, tako i za građane.

Savez će ponuditi svim zainteresiranim JLS tehničku pomoć u pogledu izrade i donošenja Odluke o prihvatanju LOD metodologije.