ZAVRŠEN IZBOR OPĆINA: NOVIH 11 JLS U PROJEKTU ReLOaD

27.Oct.2017.

Partnerski odbor projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD, u okviru drugog ciklusa javnog poziva za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, je odabrao novih jedanaest općina/opština za učešće u projektu:
Bratunac, Brod, Sarajevo Centar, Gradačac, Kakanj, Modriča, Pale, Rudo, Sokolac, Vitez i Vogošća.

Novoizabranih jedanaest općina/opština se pridružuju ranije odabranim općinama i gradovima, te projekat ReLOaD sada sarađuje sa 21 jedinicom lokalne samouprave u BiH. Prijave su vrednovane na osnovu unaprijed utvrđenih kriterija, a jedan od ključnih kriterija za odabir bio je stepen saradnje jedinica lokalne samouprave sa civilnim društvom, te rezultati koje su jedinice lokalne samouprave ostvarile pri raspodjeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva. Općine/opštine i gradovi će raditi na aktivnostima koji će osigurati veće građansko učešće u procesima donošenja odluka i unaprijediti rad civilnog društva na pružanju usluga za građane u lokalnim zajednicama. Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).