ZAVRŠEN PROCES IZBORA NAJBOLJIH PRAKSI ReLOaD PARTNERSKIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI

02.Dec.2020.
ReLOaD 4 loga

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBiH) i Savez opština i gradova Republike Srpske (SOGRS) u saradnji sa ReLOaD timom su sproveli  proces izbora najboljih praksi partnerskih jedinica lokalne samouprave iz oblasti:

-       Transparentnost finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i

-       Uključivanje građana i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

Primjeri dobre prakse identifikovani su tokom dva ciklusa ocjenjivanja partnerskih JLS, koja su sproveli SOGFBiH i SOGRS u saradnji sa ReLOaD timom. Ocjenjivanje je vršeno na osnovu unaprijed utvrđenih kriterija koji su dostavljeni partnerskim jedinicama lokalne samouprave u vidu upitnika i dokumentacije koju su partnerske jedinice lokalne samouprave dostavile uz popunjen upitnik, a kojom se potvrđuju ostvareni rezultati. Svim partnerskim jedinicama lokalne samouprave više puta je pružana prilika za dopunjavanje upitnika i dostavu izvora verifikacije čime su mogli uticati na svoje rangiranje u procesu odabira najboljih praksi.

Vremenski okvir za procjenu stanja iz obje oblasti je bio 2019. godina, dok je u oblasti Uključivanje građana i OCD u procese donošenja odluka na lokalnom nivou posmatrano u određenim aspektima i zatečeno stanje (npr. dostupnost dokumenata na internet stranici i sl.). Sažetak rezultata provedene analize zajedno sa zaključcima i preporukama sadržani su u brošuri koju možete pogledati na linku ispod teksta. Cilj izrade brošure je da sumira i predstavi postignute rezultate partnerskih jedinica lokalne samouprave, ali i podstakne na razmjenu iskustava i unapređenje u onim JLS u kojima za tim postoji potreba.

Pored Brošure, u svrhu predstavljanja rezultata provedene analize, izrađen je letak i Video animacija, a jedinicama lokalne samouprave koje su ostvarile najbolji rezultat biće dodijeljeno priznanje. Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu finansira Evropska unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). 

Klikom na linkove ispod možete preuzeti sljedeći sadržaj: