Dokumenti

Naslov Vrsta Format Datum Sortiraj uzlazno
Bilten broj 266 Bilteni pdf/5.15 MB 29.01.2021.
Bilten broj 271 Bilteni pdf/1.93 MB 29.01.2021.
NALAS Declaration on Active Involvement of Local Authorities of SEE in EU Integration Process Međunarodni dokumenti, Politike pdf/59.92 KB 16.08.2020.
Vodič kroz organizaciju SOGFBiH Publikacije pdf/6.26 MB 16.08.2020.
Priručnik za vijećnike 2009 Publikacije pdf/1.19 MB 16.08.2020.
SOGFBiH Kalendar 2010 Publikacije pdf/20.47 MB 16.08.2020.
FAQ - Kancelarijsko poslovanje Publikacije, Savjeti pdf/816.89 KB 16.08.2020.
Priručnik za općinske načelnike i vijećnike 2009 Publikacije pdf/516.54 KB 16.08.2020.
Letak - Afiša SOGFBIH 2014 Publikacije pdf/3.32 MB 16.08.2020.
Priručnik iz oblasti primjene upravnog postupka Publikacije pdf/784.02 KB 16.08.2020.
Program Evropa za građane 2007 - 2013. - GORAN KUČERA Ostalo pdf/1.23 MB 16.08.2020.
Brošura SOGFBiH Publikacije, Interni pdf/4.99 MB 16.08.2020.
Prezentacija sa Konferencije o problemima u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja sa aspekta lokalnih zajednica Ostalo pdf/4.42 MB 16.08.2020.
Prezentacija sa Konferencije o problemima u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja sa aspekta lokalnih zajednica Ostalo pdf/3.36 MB 16.08.2020.
Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u FBiH Zakoni i podzakonski akti pdf/128.35 KB 16.08.2020.
Glavni izazovi JLS u Federaciji BiH Ostalo pdf/1.76 MB 16.08.2020.
Zakon o turističkoj djelatnosti Zakoni i podzakonski akti pdf/171.56 KB 16.08.2020.
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakoni i podzakonski akti pdf/174.3 KB 16.08.2020.
Zakon o vodama Zakoni i podzakonski akti pdf/482.17 KB 16.08.2020.
Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH Zakoni i podzakonski akti pdf/131.88 KB 16.08.2020.
ZAKON o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima (bosanski jezik) Zakoni i podzakonski akti pdf/68.24 KB 16.08.2020.
ZAKON o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima (hrvatski jezik) Zakoni i podzakonski akti pdf/68.26 KB 16.08.2020.
Zakon o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH Zakoni i podzakonski akti pdf/122.24 KB 16.08.2020.
Zakon o sistemu državne pomoći u BiH Zakoni i podzakonski akti pdf/321.87 KB 16.08.2020.
Zakon o porezu na dohodak Zakoni i podzakonski akti pdf/197.87 KB 16.08.2020.
Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH Zakoni i podzakonski akti pdf/171.94 KB 16.08.2020.
Zakon o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH Zakoni i podzakonski akti pdf/117.99 KB 16.08.2020.
Zakon o nacionalnom parku \UNA\"" Zakoni i podzakonski akti pdf/162.6 KB 16.08.2020.
Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH Zakoni i podzakonski akti pdf/171.94 KB 16.08.2020.
Zakon o osnivanju federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH (bosanski jezik) Zakoni i podzakonski akti pdf/154.85 KB 16.08.2020.
Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH Zakoni i podzakonski akti pdf/171.94 KB 16.08.2020.
ZAKON o osnivanju Federalnoga fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju FBiH (hrvatski jezik) Zakoni i podzakonski akti pdf/77.52 KB 16.08.2020.
Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH Zakoni i podzakonski akti pdf/171.94 KB 16.08.2020.
ZAKON o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom (bosanski jezik) Zakoni i podzakonski akti pdf/71.73 KB 16.08.2020.
ZAKON o financiranju potpore za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom (hrvatski jezik) Zakoni i podzakonski akti pdf/106.01 KB 16.08.2020.
Zakon o eksproprijaciji Zakoni i podzakonski akti pdf/191.32 KB 16.08.2020.
Zakon o Gradu Zenica Zakoni i podzakonski akti pdf/3.74 MB 16.08.2020.
Zakon o Gradu Tuzla Zakoni i podzakonski akti pdf/3.85 MB 16.08.2020.
Zakon o Gradu Široki Brijeg Zakoni i podzakonski akti pdf/4.25 MB 16.08.2020.
Zakon o Gradu Bihać Zakoni i podzakonski akti pdf/3.86 MB 16.08.2020.
Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH - Bos. Zakoni i podzakonski akti pdf/108.48 KB 16.08.2020.
Zakon o Gradu Cazin Zakoni i podzakonski akti pdf/95 KB 16.08.2020.
Zakon o Gradu Goražde Zakoni i podzakonski akti pdf/94.91 KB 16.08.2020.
Zakon o Gradu Livno Zakoni i podzakonski akti pdf/95.96 KB 16.08.2020.
Zakon o načelima lokalne samouprave u FBiH - Hr. Zakoni i podzakonski akti pdf/85.03 KB 16.08.2020.
Law on principles of local self-government FBiH Zakoni i podzakonski akti pdf/72.59 KB 16.08.2020.
Ustav BiH Zakoni i podzakonski akti pdf/225.43 KB 16.08.2020.
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine - neslužbeni prečišćeni tekst Zakoni i podzakonski akti pdf/419.22 KB 16.08.2020.
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine sa amandmanima Zakoni i podzakonski akti pdf/419.85 KB 16.08.2020.
Komentar Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH Publikacije pdf/1.31 MB 16.08.2020.