Održan okrugli stol "Pozicija malih općina u sistemu pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH"

31.May.2024.
SLIKA

U organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, u Sarajevu je 30.05.2024. godine održan okrugli stol "Pozicija malih općina u sistemu pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH", a koji je imao za cilj aktuelizirati poteškoće sa kojima se u svakodnevnom radu susreću male i fiskalno ugrožene općine. Uz sudjelovanje predstavnika 10 jedinica lokalne samouprave, predsjedavajućeg Komisije za lokalnu samouprave Predstavničkog doma Parlamenta FBIH, sekretara Odbora za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet i Komisije za ustavna pitanja Doma naroda Parlamenta FBiH, direktora Zavoda za programiranje razvoja FBiH, analiziran je trenutni status finansiranja i pripadajućih nadležnosti malih općina u FBiH. Konstatirano je da postojeći sistem lokalne samouprave u FBiH ne tretira ovu kategoriju općina drugačije u pogledu rashodovnih nadležnosti. Male općine moraju osigurati jednaki broj, kvalitetu i pristupačnosti usluga kao i razvijenije općine, što ih stavlja u neravnopravan položaja sa općinama i gradovima koji imaju veći fiskalni kapacitet. Ukazano je i na problem transfera iz Budžeta FBiH, koji za ovu godinu ne predviđa 125.000 KM za sve općine, a čime su posebno pogođene male i fiskalno ranjive općine. U raspravi je istaknuto i da ove općine trebaju imati poseban tretman u sistemu javnih finansija u FBiH, jer ne mogu postići isti nivo javnih usluga kao veće JLS, čime je ugroženo pravo na jednak nivo i kvalitetu usluga za sve građane  FBiH.

Osim toga, predstavljena je i Inicijativa delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH Azhara Sejarića o usvajanju Zakona o općinama od posebnog značaja za FBiH, a kojim bi se ispravila trenutna anomalija u sistemu finansiranje malih općina, te bi se osiguralo njihovo finansiranje i pružanje usluga.

Učesnici Okruglog stola podržali su usvajanje ovog  Zakona kao trajnog i optimalnog rješenja za finansiranje rashodovnih nadležnosti, uz istovremeno podnošenje  amandmana na rebalansa Budžeta u 2024. godini kojima bi se ponovo uvelo finansiranje od 125.000 KM za ovu kategoriju općina.