Dostupna kreditna linija za dugoročno kreditiranje stalnih i tekućih sredstava za potrebe – općina, gradova i razvojnih agencija

29.Mar.2024.
Revolving fond

Općinama i gradovima stoji na raspolaganje Kreditna linija za sufinansiranje i predfinansiranje EU i ostalih projekata na lokalnom nivou, na koju se može aplicirati kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.
Troškovi kamate za ovu kreditnu liniju u cjelosti snosi Federalno ministarstvo finansija, a općine i gradovi nisu u obavezi provoditi proces javnih nabavki za ovu kreditnu liniju.

Imajući u vidu potrebe općina i gradova u FBiH u pogledu ispunjavanja uslova i prijave projekata na EU i ostale međunarodne fondove, Savez općina i gradova FBiH inicirao je osnivanje finansijskog mehanizma za pomoć jedinicama lokalne samouprave pri apliciranju na međunarodne projekte. Unutar Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine kreirana je posebna Kreditna linija za finansiranje odobrenih EU i ostalih projekata:
https://rbfbih.ba/dugorocni-krediti/dugorocno-kreditiranje-stalnih-i-tekucih-sredstava-za-potrebe-opcina-gradova-i-razvojnih-agencija/

Bitno je napomenuti da je za uredne korisnike Kreditne linije osigurana potpuna subvencija kamate od strane Federalnog ministarstva finansija, a također za kredite Razvojne banke nije potrebno provoditi proces nabavki.