Informacija o Upitnicima i Projektu WATSAN FBiH - Faza II

19.Nov.2021.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVS) pokrenulo je aktivnosti na pripremi Projekta "Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH" - WATSAN FBiH - FAZA II

Trenutno se Projekat ,,Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH" - WATSAN FBiH, implementira u 19 općina/gradova Federacije u kojima se izvode radovi na izgradnji sistema za vodosnabdijevanje, izgradnje kanalizacije, uređaja za prečišćavanje vode za piće i uređaja za prečišćavanje otpadne vode.

Zbog nedovoljno razvijene infrastrukture vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda Federacija BiH trpi štetne utjecaje na javno zdravstvo i zaštitu okoliša. Tekući Projekt je pokrenut da bi se odgovorilo na zahtjeve jedinica lokalne samouprave (JLS) iz Federacije BiH za poboljšanje sistema vodosnabdijevanja i općeg stanja u javnom zdravstvu, kao i na zahtjeve za smanjenje zagađenja voda, što bi se postiglo prikupljanjem i prečišćavanjem otpadnih voda koje se trenutno u većini JLS bez bilo kakvog tretmana ispuštaju direktno u okoliš.

Općine koje su trenutno uključene u Projekat WATSAN FBiH su: Tomislavgrad, Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Široki Brijeg, Orašje, Bosanska Krupa, Mostar, Konjic, Tešanj, Lukavac, Gračanica, Čitluk, Prozor-Rama, Glamoč, Gradačac, Gornji Vakuf - Uskoplje, Jajce, Bosansko Grahovo i Doboj Jug.

Sadašnji Ugovor o finansiranju između Evropske investicijske banke (ElB) i Bosne i Hercegovine je potpisan 18.08.2008. godine i završava se 31.12.2022. godine.

lznos tekućih investicija u WATSAN FBiH Projektu koji se trenutno implementira u 19 općina/gradova je 121 milion EUR, od toga je 60 miliona EUR kredita EIB-a, a ostalo je iznos granta Evropske unije (lPA grant), Švedska Agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), učešće općina, Kantona i Fonda za zaštitu okoliša FBIH.

Evropska investicijska banka je ponudila novu kreditnu liniju Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji BiH, za Projekat WATSAN FBiH - Faza ll (WATSAN II) i to je prilika za nove JLS koje nisu do sada učestvovale u Projektu da se sada prijave, kao i za JLS koje su u tekućem Projektu WATSAN FBiH, ali neće uspjeti da završe sve podprojekte koje su planirali.

Potrebno je da općine/gradovi popune Upitnik koji se nalazi u dodatku ovog teksta i da ga do 20. decembra 2021. godine dostave u FMPVŠ putem emaila, na email adrese koje su navedene u Upitniku.