Peti sastanak Mreže za javne financije-finansije Saveza općina i gradova FBiH

28.Nov.2023.
sastanak

U Sarajevo je 23.11.2023. godine održan 5. sastanak Mreže za javne financije-finansije Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, uz prisustvo više od 50 šefova odjela za finansije u jedinicama lokalne samouprave, gostiju i drugih uzvanika. Mreža za javne financije-finansije je konsultativno tijelo Saveza općina i gradova FBiH, koje služi kao platforma za obavljanje konsultacije, usvajanje stavova i mišljenja o temema iz javnih finansija. 

Na ovoj sjednici je prezentirana Analiza preuzetih nadležnosti od jedinica lokalne samouprave u FBiH, koja je pokazala da je došlo do prenosa nadležnosti i izvora finansiranja na više nivoe vlasti. Također, diskutirane su i teme oporezivanja grantova i transfera od jedinica lokalne samouprave ka nižim potrošačkim jedinicama, kao i oporezivanje rada u općinskim/gradskim komisijama, gdje su usvojeni zaključci o potrebi pojašnjenja ovih postupanja od nadležnih poreznih organa.

Članovi Mreže za javne financije-finansije također su upoznati na osnivanjem, ciljevima i načinom rada Mreže za internu reviziju, čiji članovi su također prisustvovali ovom sastanku, te je predložen i usvojen zaključak o potrebi održavanja zajedničkih sastanaka ove dvije mreže.

Mreža je također informisana i o novom načinu obračuna i naplate članarine za rad Saveza, a prisutni su podržali inicijativu da se zatraži pojašnjenje od Federalnog ministarstva finansija vezano za obračun vodne naknade za jedinice lokalne samouprave.