Ustavni sud FBiH donio Presudu po zahtjevu Saveza u vezi sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH

25.Dec.2023.
Ustavni sud FBiH

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući po zahtjevu Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine za zaštitu prava na lokalnu samoupravu od 30.09.2022., u vezi sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave održanoj 30.11.2023. godine donio je Presudu kojom se odbija zahtjev kao neosnovan.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je 30.9.2022. godine podnio Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu općina u Federaciji Bosne i Hercegovine. U zahtjevu je navedeno da je članom 57. stav 4., čl. 63., 64., 72., članom 127. stav 2. tač. g) i h) i stav 3. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano članom 4. stav 6. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, odnosno članom 56. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naknadno, 6.10.2022. godine, povodom istog zahtjeva, Savez je podnio i Prijedlog za donošenje privremene mjere.

Ustavni sud je u obrazloženju naveo kako se osporena odredba člana 57. stav (4.) osporenog Zakona, na koju primarno ukazuje podnosilac zahtjeva, a koja propisuje da "obaveznoj reviziji podliježu i organizacije, javne institucije i javne ustanove koje nisu obuhvaćene godišnjim planom revizije institucija u FBiH", ne može odnositi na "druge institucije" o kojima govori član 13. stav 4.) Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i koje su pobrojane u članu 11. st. 2.), 3.) i 4.), pa tako ni na jedinice lokalne samouprave. Prije svega zato što njih Zakon o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao lex specialis za reviziju javnog sektora, ne svrstava u kategoriju "javnih institucija", pa to ne može učiniti ni osporeni Zakon kao lex generalis.

Za ovu kategoriju subjekata, koje Zakon o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u članu 13. stav 6.) svrstava u "druge institucije", revizija se vrši "u skladu sa godišnjim planom revizije".

Prema tome, stupanjem na snagu osporenog Zakona, nije izvršen prenos nadležnosti na jedinice lokalne samouprave koji bi iziskivao prethodne obavezne konsultacije i transfer sredstava s federalnog nivoa.

Presudu možete naći na sljedećem linku: http://www.sogfbih.ba/dokumenti/presuda-ustavnog-suda-fbih-u26-22-zakon-o-racunavodstvu-i-reviziji-u-fbih