Vlada FBiH donijela Odluku o raspodjeli 30 mil. KM općinama i gradovima

16.Sep.2021.
Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija  s pozicija „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" u iznosu od 10.000.000 KM i „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - kantoni i općine“ u iznosu od 20.000.000 KM.
 
Riječ je o dodjeli finansijske pomoći budžetima gradova i općina u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije COVID-19 i za sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa.
 
Odlukom je podržano 80 općina i gradova u Federaciji BiH kojima je osigurana jednokratna finansijska pomoć budžetima u iznosu od po 125.000 KM, te sredstva za kapitalne projekte koja su dodijeljena po javnom pozivu.
 
Pojedinačni iznosi za svaku općinu i grad utvrđeni su na osnovu kriterija iz dvije odluke Vlade o načinima raspodjele i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija za ove namjene.
 
Korisnici sredstava dužni su da izvještaje o njihovom utrošku dostave Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 30. juna 2022. godine.
 
U ime Vlade i po njenom ovlaštenju, ugovore sa općinskim načelnicima i gradonačelnicima će potpisati federalna ministrica finansija.