POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMJEVANJU IZMEĐU UNDP-a I PARTNERSKIH LOKALNIH UPRAVA U OKVIRU PODRŠKE LOKALNOJ VLADI I DEMOKRATIZACIJI U BIH

06.Jun.2013.

U Sarajevu je, 31. maja/svibnja, u zgradi Delegacije Evropske unije, održana Svečana ceremonija potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između četiri partnerske jedinice lokalne samouprave u BiH i UNDP-a BiH. Ceremoniji su prisustvovali gospodin Holger Schroeder, šef Operacija Delegacije Evropske unije u BiH, gospođa Zahira Virani, zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH, Srđan Radulj, zamjenik ministra pravde BiH, te načelnici/predsjedavajući općinskih vijeća izabranih općina i gradova i to gospodin Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj, gospođa Edina Gabela, predsjedavajuća Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo, gospodin Slobodan Gavranović, gradonačelnik Banja Luke i gospodin Slaviša Mišković, načelnik Općine Višegrad.

Ceremonija potpisivanja Memoranduma o razumijevanju organizovana je u okviru LOD III projekta koji finansira Evropska unija, čiji je cilj doprinos demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim JLS-ovima u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva, te stvaranju finansijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga.

"Evropskoj uniji, ali i svima u Bosni i Hercegovini je važna efikasna lokalna samouprava, orjentirana prema svojim građanima. Jedan od najboljih primjera napora koje ulaže EU na ovom polju je LOD projekat - Jačanje lokalne demokratije -  čiji je cilj uspostavljenje trajnog partnerstva između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti. Podrška EU saradnji između općina i civilnog društva već ulazi u svoju petu godinu, i ja sam sretan što mogu da najavim da EU namjerava da nastavi svoju podršku ovom projektu sa 2 miliona eura iz sredstava IPA fonda." izjavio je gospodin Schroeder.

Za ponovne partnere u sprovedbi aktivnosti LOD III projekta izabrane su sljedeće JLS: Novi Grad Sarajevo, Tešanj, Banja Luka i Višegrad. Partnerske JLS su izabrane za ponovno učešće u projektu Jačanje lokalne demokratije III (LOD III) zbog odličnih rezultata u prijašnjim fazama projekta, te zbog  zalaganja za poboljšanje odnosa sa civilnim sektorom u BiH.

Velika je važnost i uloga lokalne uprave za građane BiH, i zbog toga je puno pitanja i problema koje je potrebno riješiti u toj oblasti. Civilno društvo je važan partner koji može pomoći u rješavanju ovih problema, te čak bolje sprovesti lokalne razvojne strategije ili pružiti bolje usluge. Radeći zajedno, ova dva sektora su usmjerena na poboljšanje životnog standarda svojih građana i pomoć onima kojima je potrebna, ponajviše socijalno isključenim grupama. Zbog toga su aktivnosti LOD III projekta usmjerene na jačanje međusobnih odnosa i saradnje kako bi organizacije civilnog društva što bolje pomogle građanima BiH.", rekla je Zahira Virani.

U ovoj fazi sprovođenja LOD III projekta, započete su aktivnosti u 15 partnerskih gradova i općina na uspostavljanju i unaprijeđenju transparentnih mehanizama za finansiranje projekta organizacija civilnog društva. Paralelno, uz ove aktivnosti, projekat LOD III radi na izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva, kroz dodjelu sredstava za projekte koji će doprinijeti boljem životu u lokalnim zajednicama. Kroz ovakve aktivnosti, LOD projekat nastoji izgraditi i ojačati demokratske procese u Bosni i Hercegovini, te uspostaviti bolju saradnju vladinog i nevladinog sektora.

LOD III projekat finansira Evropska unija (EU) iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a partner projekta je Ministarstvo pravde BiH.