SA PREDSTAVNICIMA FEDERALNIH MINISTARSTAVA ODRŽANA RADIONICA NA TEMU: „RASPODJELA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA“

17.Jul.2013.

Savez općina i gradova Federacije BiH, u saradnji sa Razvojnim programom ujedinjenih nacija (UNDP), od 01. januara/siječnja 2013. godine počeo je sa implementacijom projekta "Podrška jačanju lokalne samouprave FBiH u pružanju efektivnijih i efikasnijih usluga". U okviru komponente LOD III ovog projekta, predviđena je aktivnost podrške vertikalnoj integraciji LOD metodologije kao mehanizma za transparentno finansiranje projekata organizacija civilnog društva po standardima EU. S tim u vezi, Savez je 16.07.2013. godine organizirao radionicu za predstavnike federalnih ministarstava kojoj su prisustvovali predstavnici iz slijedećih ministarstava:

1.      Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta,

2.      Federalnog ministarstva prostornog uređenja,

3.      Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,

4.      Federalnog ministarstva trgovine,

5.      Federalnog ministarstva prometa i komunikacija,

6.      Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,

7.      Federalnog ministarstva pravde,

8.      Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i

9.      Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Cilj organiziranja radionice je bio da se prikupe informacije o iskustvima i poteškoćama federalnih ministarstava u vezi sa raspodjelom budžetskih sredstava organizacijama civilnog društva, te da se istima prezentiraju koristi koje nudi primjena LOD metodologije. Na kraju su učesnici radionice usvojili dva zaključaka:

1.      Preporučuje se obavezno usvajanje LOD metodologije od strane Vlade Federacije BiH

2.      Organizirati obuku za predstavnike federalnih ministarstava iz oblasti „Upravljanje projektnim ciklusom i upoznavanje sa LOD metodologijom".

 

Napominjemo da komponentu LOD III, koja je treći nastavak projekta "Jačanje lokalne demokratije" finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH). Cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim JLS-ovima u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva, te stvaranju finansijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga.