Uspostavljena kreditna linija za JLS za predfinansiranje i sufinansiranje EU projekata

21.Oct.2022.
Predsjedništvo, 19.10.2022

Peta sjednica Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBIH) održana je 19.10.2022. godine u Hadžićima. Na sjednici su razmatrana brojna pitanja i teme od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS) i za SOGFBIH.

Predsjedništvo SOGFBIH je dalo punu podršku uspostavljanju kreditne linije za JLS za predfinansiranje i sufinansiranje EU projekata koja je razvijena u saradnji SOGFBIH sa Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnim ministarstvom finansija. Ocijenjeno je da će ova kreditna linija omogućiti JLS kreditiranje EU projekata pod povoljnim kreditnim uslovima uz kamatnu stopu od 2,5 % koju će subvencionirati Federalno ministarstvo finansija, i bez obaveze provođenja postupka javnih nabavki.

Predsjedništvo SOGFBIH je upoznato sa zaključcima sa sastanka Mreže za javne finansije SOGFBIH koju čine predstavnici pomoćnika gradonačelnika/načelnika za finansije, a koji je održan 18.10.2022. godine. U okviru ovih zaključaka, predstavljena je Studija o prenesenim nadležnostima jedinicama lokalne samouprave koja će služiti Savezu u daljim procesima zagovaranja za jačanje finansijske pozicije jedinica lokalne samouprave.

Članovi Predsjedništva SOGFBIH su informisani o podnešenom Zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu kao i o prijedlogu za donošenje privremene mjere u vezi sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH („Službene novine FBiH“, br. 15/21) koji je Savez općina i gradova FBiH, u skladu sa nadležnostima utvrđenim u Ustavu FBiH, uputio Ustavnom sudu FBiH. Naime, Savez u svojstvu zakonskog zastupnika JLS, traži da Ustavni sud FBiH utvrdi povredu prava na lokalnu samoupravu iz razloga što je navedenim Zakonom jedinicama lokalne samouprave, koje nisu obuhvaćene godišnjim planom revizije Ureda za reviziju institucija u FBiH, nametnuta obaveza provođenja vanjske revizije. Savez nije bio konsultovan prilikom donošenja ovog zakona iako je to bila zakonska obaveza.

Pored ostalog, prezentirani su i zaključci Radne grupe za izradu metodologije raspodjele i pripadnosti javnih prihoda u FBiH koju je formirala Vlada FBiH i u kojoj SOGFBIH ima svog predstavnika.