VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE USVOJILA LOD METODOLOGIJU

20.Mar.2014.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), od 01. januara/siječnja 2013. godine počeo je sa implementacijom projekta "Podrška jačanju lokalne samouprave FBiH u pružanju efektivnijih i efikasnijih usluga". U okviru komponente LOD III ovog projekta, osim horizontalne, predviđena je aktivnost podrške vertikalnoj integraciji LOD metodologije kao mehanizma za transparentno finansiranje projekata organizacija civilnog društva po standardima Evropske unije.

U skladu sa nevedenim, Savez općina i gradova Federacije BiH je u proteklom periodu, između ostalog, intenzivno radio na promociji LOD metodologije prema federalnom nivou vlasti (svim ministarstvima), te je u tom smislu Federalnom ministarstvu pravde (kao resornom ministarstvu) 20.01.2014. godine dostavio LOD metodologiju s ciljem usvajanja iste od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Pismo podrške LOD projektu i metodologiji potpisao je i NJ. E. Peter Sorensen, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini/specijalni predstavnik EU.

Nakon što su Federalno ministarstvo finansija/financija i Ured za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije dostavili pozitivna mišljenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 103. sjednici održanoj 13.03.2014. godine donijela Odluku kojom je usvojila LOD metodologiju.

U nastavku slijedi izvod iz Saopćenja o radu sa 103. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnosi na LOD metodologiju:

„ODLUKA O USVAJANJU LOD METODOLOGIJE

Federalna vlada donijela je Odluku kojom je usvojila Metodologiju za transparentno finansiranje projekata organizacija civilnog društva po standardima Evropske unije (LOD metodologija).

LOD metodologiju Vlada FBiH preporučuje na usvajanje i primjenu nižim nivoima vlasti (kantonima i jedinicama lokalne samouprave).

Za provedbu Metodologije nije potrebno osigurati dodatna budžetska sredstva, a za praćenje realizacije današnje Odluke zadužena su federalna ministarstva pravde i finansija.

Kako je obrazloženo, cilj LOD metodologije je da pruži jasne procedure za transparentnu dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD), uz osiguranje jačanja medusobnog povjerenja. Što je najvažnije, pravilna upotreba LOD metodologije putem maksimalizacije iskorištenosti (efikasnog i efektivnog trošenja) sredstava dodijeljenih organizacijama civilnog društva, doprinosi ostvarivanju razvojnih ciljeva organa vlasti.

Uz projektni pristup, organi vlasti realizuju svoje ciljeve koji su postavljeni u strategijama razvoja, zajedno sa organizacijama civilnog društva. Projektni pristup podrazumijeva da se na javan i transparentan način raspisuje poziv svim OCD-ovima da dostave svoje projektne prijedloge, koji bivaju ocijenjeni, te finansirani iz budžeta."

Podsjećamo da komponenta LOD III ovog projekta se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta "Jačanje lokalne demokratije/demokracije III - LOD III" kojeg finansira Europska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu 2 miliona eura.