Stručna služba Saveza

Za obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova iz djelokruga rada Saveza obrazovana je Stručna služba Saveza.
Odluku o obrazovanju Stručne službe donosi Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.
Stručnom službom Saveza rukovodi direktor Saveza.

Uposlenici u Stručnoj službi:

Viši saradnik za pravna pitanja
Selma Fišek, diplomirani pravnik
E-mail: selma@sogfbih.ba

Viši saradnik za finansijska pitanja
Halko Basarić, mr.oec.
E-mail: halko@sogfbih.ba

Viši saradnik za projekte
Šejla Hasić, diplomirani politolog
E-mail: sejla@sogfbih.ba

Amir Kupusija, diplomirani žurnalist
E-mail: amir@sogfbih.ba

Viši saradnik za lokalnu samoupravu
mr.sc.Edin Demirović, diplomirani politolog
E-mail: dino@sogfbih.ba

Saradnik za informisanje, komunikaciju i medije
Hazim Okanović, magistrirani komunikolog
E-mail: hazim@sogfbih.ba

Referent za administrativno-tehničke i knjigovodstvene poslove
Nermin Fatkić, dipl.ecc
E-mail: nermin@sogfbih.ba

Mirela Čaušević
E-mail: savez@sogfbih.ba


Kontakt:
Tel: 00387 33 216 502, 209 120, 209 024;
Fax: 033 216 502, 552 810
E-mail: savez@sogfbih.ba

Adresa:
Musala br. 5
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina