Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou

Gender SOGFBIH logo

1. VIJESTI

- Potpisan Memorandum o saradnji između Gender centra FBiH i Saveza općina i gradova FBiH

- Podsticanje inkluzivnih lokalnih procesa: uključivanje žena i mladih u kreiranje politika

Na trećem sastanku Platforme “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini”, održanom 29.05.2023. godine u Neumu, predstavljen rad Saveza općina i gradova FBiH iz oblasti rodne ravnopravnosti.

Fokus trećeg susreta je na inkluzivnom kreiranju politika kroz aktivan angažman žena i mladih, u cilju podsticanja kvalitetnijih i informisanijih odluka i politika. Više informacija se nalazi na sljedećem linku: https://www.coe.int/bs/web/sarajevo/-/promoting-women-and-youth-engagement-at-local-level-in-bosnia-and-herzegovina

- Održan trening trenera/ica iz oblasti ravnopravnosti spolova https://www.sogfbih.ba/vijest/odrzan-trening-trenera-iz-oblasti-ravnopravnosti-spolova

- Emisija snaga lokalne zajednice (Rad na rodnoj ravnopravnosti u lokalnoj zajednici) https://www.youtube.com/watch?v=ZPWVubv4vOk

 

2. POLITIKE
Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou (Izrađene u sklopu projekta “Jačanje saveza općina/opština i gradova u Bosni i Hercegovini”)

Gender Teslic
Neformalna Mreža SOGFBIH/SOGRS sa Treninga za trenere/ice održanog u Tesliću 5. i 6.12.2022. godine

2.1 INSTITUCIONALNI MEHANIZMI ZA RODNU RAVNOPRAVNOST KROZ VIZURU LOKALNIH SAMOUPRAVA: UNAPREĐENJE RADA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisije za ravnopravnost spolova (bos.)

Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisije za ravnopravnost spolova (hrv.)

Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisije za ravnopravnost spolova (srp.)

2.2 PROMOVIRANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA KROZ VIZURU LOKALNIH SAMOUPRAVA

Promoviranje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava (bos.)

Promoviranje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava (hrv.)

Promoviranje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava (srp.)

2.3 UVOĐENJE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE: DOSTUPNOST I UPOTREBA PODATAKA RAZVRSTANIH PO SPOLU

Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu (bos.)

Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu (hrv.)

Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu (srp.)

3. PRAVNA REGULATIVA

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (bos.)

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (hrv.)

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (srp.)

4. GENDER AKCIONI PLANOVI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

5. MEĐUNARODNI DOKUMENTI

6. PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE PRIMJENE ALATA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST NA LOKALNOM NIVOU

7. DOBRE PRAKSE

Publikacija je izrađena u sklopu NALAS-ovog projekta „Promovisanje online učenja i regionalnog razvoja baze znanja o rodno odgovornom budžetiranju“
Books (nalas.eu)

8. KORISNI LINKOVI

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
http://www.mhrr.gov.ba/

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine
https://arsbih.gov.ba/

Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine
https://www.gcfbih.gov.ba/

9. KOORDINATORI/CE ZA RAD NA RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU

1. BANOVIĆI Sadina Okačić sadina.okacic@banovici.gov.ba

2. BANOVIĆI Golić Melisa golicmelisa@gmail.com 

3. BANOVIĆI Selmet Husanović selmeth@gmail.com

4. GRAD BIHAĆ Alisa Mahmutagić alisa.mahmutagic@bihac.org

5. OPĆINA BOSANSKO GRAHOVO Vesna Samardžija vesnasamardzija@yahoo.com

6. OPĆINA BUSOVAČA Ajla Avdić komarac.ajla@gmail.com 

7. OPĆINA CENTAR SARAJEVO Amra Hašimbegović - Vučković amra.hasimbegovic-vuckovic@centar.ba

8. OPĆINA ČITLUK, Božena Vlaho bozenavlaho@hotmail.com

9. OPĆINA DOBOJ ISTOK, Aida Hodžić aida_bradaric@hotmail.com 

10. OPĆINA DOBOJ JUG, Umihana Krličević - Omerović k.o.umihana@gmail.com

11. OPĆINA DOBOJ JUG, Afan Aličić opcinadj@gmail.com

12. OPĆINA DOBRETIĆI, Ljilja Jurić opcina.dobretici@gmail.com   juricljilja77@gmail.com

13. OPĆINA DOMALJEVAC ŠAMAC, Lucija Leovac lucija.leovac@gmail.com

14. OPĆINA DRVAR, Nataša Bajić natasazeljkovic@yahoo.com 

15. GRAD GRAČANICA, Dženana Tukulj dz.tukulj@gracanica.gov.ba

16. OPĆINA ILIJAŠ, Aida Čutura - Marić aida.cutura@ilijas.ba

17. OPĆINA KAKANJ, Nirka Omerović nirka.omerovic@kakanj.com.ba

18. OPĆINA KALESIJA, Juso Hamzić juso.hamzic@kalesija.ba 

19. OPĆINA KISELJAK, Katarina Bilić katarina.bilic@opcina-kiseljak.org

20. GRAD LIVNO, Anđelka Knežević andjelka.knezevic@livno.ba

21. GRAD LUKAVAC, Sadija Osmanović osadija67@hotmail.com

22. GRAD LUKAVAC, Minela Ćosić minela.cosic19@gmail.com 

23. OPĆINA MAGLAJ, Selena Šehić selena.sehic@maglaj.ba

24. GRAD MOSTAR, Sabina Memić sabina.memic@mostar.ba     sabina.memic69@gmail.com

25. OPĆINA NOVI TRAVNIK, Nela Levarda ont@tel.net.ba

26. OPĆINA ODŽAK, Ruža Bago ruza.bago@odzak.ba

27. OPĆINA SANSKI MOST, Azra Redžić Gazibara imovinska@sanskimost.gov.ba

28. OPĆINA SAPNA, Fatima Gušić fata@opcinasapna.ba

29. OPĆINA TOMISLAVGRAD, Luka Krstanović lukasarajlije@gmail.com

30. OPĆINA TRAVNIK, Biljana Jelonjić biljana.jelonjic@opcinatravnik.com.ba

31. OPĆINA TRNOVO, Nađa Dreca Zengin nadja.trnovo@gmail.com

32. GRAD TUZLA, Asja Redžić asja@tuzla.ba

33. OPĆINA VAREŠ, Dženana Bešić - Junuzović dzana.be@gmail.com

34. GRAD VISOKO, Aida Brkić - Burić lervisoko@gmail.com 

35. GRAD ZAVIDOVIĆI, Merdanović Asima asima.merdanovic@zavidovici.ba

36. OPĆINA ŽEPČE, Marijana Zovko razepce@gmail.com

37. OPĆINA ŽEPČE, Alem Delić alem@opcina-zepce.com