Predsjedništvo Skupštine Saveza

Predsjedništvo Skupštine Saveza (Predsjedništvo) je izvršni organ Skupštine, koji usklađuje rad svih organa i radnih tijela Saveza. Članovi Predsjedništva biraju se na Skupštini na period od četiri godine i čine ga općinski načelnici, odnosno gradonačelnici. Predsjedništvo se sastoji od 13 članova - predsjednik, zamjenik predsjednika i jedanaest članova koji se biraju na slijedeći način:

 • općine/gradovi sa područja svog kantona između sebe biraju po jednog predstavnika,
 • Grad Sarajevo ima jednog predstavnika.

Izabrani član Predsjedništva sa područja kantona dužan je da predstavi usaglašene stavove načelnika općina i gradova koje predstavlja. Predsjednik i zamjenik predsjednika se rotiraju svake dvije godine i ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda. Nadležnosti Predsjedništva regulisane su u članu 27. Statuta Saveza. Od svih organa Saveza, Predsjedništvo se sastaje najčešće i odlučuje o svim važnim pitanjima za rad Saveza, izjašnjava se o pristiglim inicijativama, daje saglasnost za određene aktivnosti, donosi odluke i zaključke, usvaja dokumente, inicira aktivnosti i općenito strateški usmjerava rad Saveza. Članovi Predsjedništva rade isključivo na volonterskoj osnovi.

Predsjedništvo može raditi i odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova, a odlučuje većinom glasova izabranih članova Predsjedništva.

Na XI (Izbornoj) sjednici Skupštine Saveza općina i gradova FBiH održanoj u Neumu, 29.09.2021. godine izabrani su predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Predsjedništva.

Predsjednik Predsjedništva:

1. Hamdo Ejubović, načelnik Općine Hadžići

Zamjenik predsjednika Predsjedništva:

2. Mladen Mišurić-Ramljak, načelnik Općine Kiseljak

Članovi:

3. Semir Efendić, načelnik Općine Novi Grad Sarajevo

4. Mirza Ganić, gradonačelnik Grada Visoko

5. Vedran Markotić, gradonačelnik Grada Ljubuški

6. Stjepan Piljić, načelnik Općine Domaljevac-Šamac

7. Ernest Imamović, gradonačelnik Grada Goražde

8. Armin Halitović, gradonačelnik Grada Bosanska Krupa

9. Dragan Jurković, načelnik Općine Neum

10. Bego Gutić, načelnik Općine Banovići

11. Kenan Dautović, načelnik Općine Travnik

12. Darko Čondrić, gradonačelnik Grada Livno

13. Benjamina Karić, gradonačelnica Grada Sarajevo.

Mandat članova Predsjedništva traje do izbora novih, nakon održanih lokalnih izbora 2024. godine. 

_____________________________________________________________________________

Članovi Predsjedništva u mandatu 2017. - 2021.

Na IX sjednici Skupštine Saveza općina i gradova FBiH održanoj u Čapljini 5.05.2017. godine izabrani su predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Predsjedništva.

Predsjednik Predsjedništva:

1. Hamdo Ejubović, načelnik Općine Hadžići (dužnost predsjednika Predsjedništva Skupštine Saveza vršio do 16.05.2019. godine kada je, u skladu sa Statutom Saveza izvršena rotacija predsjednika i zamjenika predsjednika)

Zamjenik predsjednika Predsjedništva:

2. Ivan Vukadin, načelnik Općine Tomislavgrad (dužnost zamjenika predsjednika Predsjedništva Skupštine Saveza vršio do 16.05.2019. godine kada je, u skladu sa Statutom Saveza izvršena rotacija predsjednika i zamjenika predsjednika)

Članovi:

3. Nedžad Ajnadžić, načelnik Općine Centar Sarajevo

4. Nermin Ogrešević, gradonačelnik Grada Cazin

5. Stanko Vincetić, načelnik Općine Orašje

6. Tajib Muminović, načelnik Općine Teočak

7. Muhamed Ramović, gradonačelnik Grada Goražde

8. Branko Bago, načelnik Općine Posušje

9. Aldin Šljivo, načelnik Općine Kakanj (izabran nakon održanih prijevremenih lokalnih izbora, 17.02.2019. godine, organiziranih nako što je dotadašnji načelnik Nermin Mandra, izabran za poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na Općim izborima održanih 7.10.2018. godine)

10. Edin Hozan, načelnik Općine Jajce

11. Marin Radišić, načelnik Općine Čitluk

12. Abdulah Skaka, gradonačelnik Grada Sarajevo

13. Luka Čelan, gradonačelnik Grada Livno.

Mandat članova Predsjedništva traje do izbora novih, nakon održanih lokalnih izbora 2020. godine. 

_____________________________________________________________________________

Članovi Predsjedništva u mandatu 2013. - 2017.

Na VII sjednici Skupštine Saveza općina i gradova FBiH održanoj u Fojnici 6. i 7.02.2013. godine izabrani su predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Predsjedništva.

Predsjednik Predsjedništva: 

 1. Husejin Smajlović, gradonačelnik Grada Zenica (od 7.02.2013. do 4.03.2015.), na osnovu Odluke o rotaciji Ivo Jerkić, načelnik Općine Čitluk (od 4.03.2015. do 5.05.2017.)

Zamjenik predsjednika Predsjedništva:

 1. Ivo Jerkić, načelnik Općine Čitluk (od 7.02.2013. do 4.03.2015.), na osnovu Odluke o rotaciji Husejin Smajlović, gradonačelnik Grada Zenica (od 4.03.2015. do 21.05.2016.)

Članovi:

 1. Nedžad Koldžo, načelnik Općine Novo Sarajevo
 2. Agan Bunić, načelnik Općine Bužim
 3. Mario Jurkić, načelnik Općine Domaljevac - Šamac (izabran nakon održanih prijevremenih lokalnih izbora, 18.12.2014. godine, organiziranih nakon što je dotadašnji načelnik Željko Josić, izabran za poslanika u Skupštini Posavskog kantona na Općim izborima održanim 12.10.2014. godine)
 4. Nedžad Džafićnačelnik Općine Kalesija (izabran nakon održanih prijevremenih lokalnih izbora, 22.02.2015. godine, organiziranih nakon što je dotadašnji načelnik Rasim Omerović, izabran za poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH na Općim izborima održanim 12.10.2014. godine)
 5. Muhamed Ramović, načelnik Općine Goražde
 6. Ljubo Grizelj, načelnik Općine Grude
 7. Amra Babić, načelnica Općine Visoko
 8. Asim Mekić, načelnik Općine Busovača
 9. Emir Bubalo, načelnik Općine Konjic
 10. Edin Smajić, načelnik Općine Vogošća
 11. Ivan Vukadin, načelnik Općine Tomislavgrad.