Aktivnosti Saveza

Osnovne aktivnosti Saveza, u procesu ispunjenja strateških ciljeva sadržanim u programskim oblastima, realiziraju se kroz:

1.    Zastupanje i zagovaranje zajedničkih interesa članstva;

2.    Pružanje usluga i podrške članovima radi razvoja njihovih kapaciteta;

3.    Informiranje, komunikaciju i međusobnu saradnju lokalnih vlasti i saradnju sa drugim akterima;

4.    Podršku lokalnim vlastima u međunarodnoj saradnji i u procesu približavanja BiH Evropskoj uniji. 

Zakonski okvir za funkcioniranje lokalne samouprave nije sasvim razvijen, a postojeći propisi se ne primjenjuju u potpunosti ili su u koliziji. Nedovoljan je stepen uvažavanja lokalnog nivoa od strane viših nivoa vlasti, a prisutan je i problem nedosljednog poštovanja podjele nadležnosti. Iz ovih razloga uloga Saveza u iniciranju i artikuliranju reformskih poteza može i treba da bude veoma izražena. 

Međunarodna i regionalan saradnja predstavljaju funkciju Saveza kojom se promoviraju interesi članstva, podstiče razmjena iskustava i primjera dobre prakse i uspostavljaju veze i partnerstva. Savez učestvuje u radu nekoliko ključnih međunarodnih, evropskih i regionalnih asocijacija-mreža (CLRAE - Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, CEMR – Vijeće općina i regiona Evrope, NALAS – Mreža nacionalnih asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope). Savez ostvaruje jaku bilateralnu saradnju sa asocijacijama lokalnih vlasti drugih država.