JAVNI POZIV ZA ODABIR EKSPERATA ZA PROVOĐENJE IZBORA NAJBOLJE PRAKSE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U BIH IZ OBLASTI: "Transparentno finansiranje organizacija civilnog društva iz budžeta JLS"

17.Jun.2019.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (Savez) u okviru projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine" raspisuje javni poziv za izbor eksperta koji će činiti stručno tijelo za provođenje izbora najbolje prakse jedinica lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini (BiH).

Aktivnosti projekta Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine se provode u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS, te većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

Ekspert će imati sljedeći zadatak:

- Izraditi kriterije i sistem (tablicu) bodovanja;  

- Izvršiti analizu postojećih praksi i procedura za dodjelu sredstva organizacijama civilnog društva iz budžeta JLS za JLS u kojima ReLOaD provodi svoje aktivnosti putem analize sadržaja dokumenata koje će pružiti ReLOaD projekat i dokumenata koja su javno dostupna na web stranicama JLS i utvrditi užu listu JLS;

- Izvršiti procjenu JLS koje su ušle u uži izbor kroz verifikacijske posjete na terenu;

- Utvrditi konačan prijedlog liste JLS koje mogu ponijeti status najbolje prakse sa jasnim obrazloženjem za svaku JLS.  

Vremenski okvir: Krajnji rok za izradu konačnog prijedloga liste najbolje prakse JLS je 20.09.2019. godine.      

Od eksperta se očekuje da:

- Posjeduje reference kojima može dokazati poznavanje nadležnosti i rada JLS u BiH i modele dodjele finansijskih sredstava JLS organizacijama civilnog društva;

- Poznaju rad i način finansiranja organizacija civilnog društva, posebno modele saradnje institucija vlasti sa OCD i građanima;

- Posjeduju napredne vještine komuniciranja i vođenja sastanaka, te sklonost ka timskom radu;

- Posjeduju vještinu pisanja izvještaja.  

Opšti uslovi:

- Da su državljani Bosne i Hercegovine;

- Da su stariji od 18 godina.  

Potencijalni kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

- Biografiju (CV) na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, sa posebnim naglaskom na oblast javnog poziva;

- Referentnu listu kojom se dokazuju očekivane kvalifikacije;

- Popunjen prijavni obrazac;

- Kopiju lične karte;

- Diplomu visoke stručne spreme;

- i drugu dokumentaciju kojom se može dokazati posjedovanje kvalifikacija za vršenje ekspertskih usluga iz oblasti za koju je raspisan javni poziv.  

Dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerene kopije. Popunjen prijavni obrazac, uz priložene dokaze o ispunjavanju uslova, dostaviti putem e-maila na dino@sogfbih.ba ili pošte na sljedeću adresu: Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine Adresa: Musala br.5, 71 000 Sarajevo s naznakom „Za javni poziv", najkasnije do 24.06.2019. godine.

Za dodatne informacije, zainteresirani se mogu javiti na telefon broj: 033 216 502, kontakt osoba je Edin Demirović.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac za prijavljivanje možete preuzeti OVDJE