Prilog 12. Normativi rada za poslove u komunalnom preduzeću