Jačanje uloge saveza općina i gradova u BiH

Datum projekta
-
Sida SDC

Projekat „Jačanje uloge Saveza općina i gradova u BiH“ je finansiran od strane vlada Kraljevine Švedske i Švicarske, a implementira ga Savez općina i gradova FBiH u saradnji sa Savezom opština i gradova RS i Švedskim savezom lokalnih i regionalnih vlasti (SALAR).

Projektna intervencijska strategija usmjerit će se na sve nivoe i strukture SOG:  
•    Na nivou upravljanja: Skupštine (predstavnici jedinica lokalne samouprave), Predsjedništva, Monitoring/ Nadzorni odbor;
•    Na tehničkom nivou: Komisije, mreže praktičara/stručnjaka;
•    Na operativnom nivou: Sekretarijati, uključujući direktora (SOGFBiH)/generalnog sekretara (SOGRS).

Intervencijski pristup i teme projekta
Grafika 1 - Intervencijski pristup i teme projekta

Ciljevi i ishodi projekta
Glavni cilj projekta je:
Ojačani savezi općina i gradova poboljšavaju usluge koje lokalne vlasti pružaju građanima i pomažu stvaranje povoljnog okvira za lokalnu upravu i pristupanje EU.
Projektni ishodi su:
Ishod 1: SOG uvode institucionalne i organizacijske promjene kako bi učinkovito radili, stičući na taj način povjerenje i kredibilitet među svojim članicama.
Ishod 2: Lokalne vlasti/članice imaju korist od poboljšanih usluga SOG u oblastima pristupanja EU i finansija lokalne uprave.
Ishod 3: SOG poduzimaju proaktivno i na dokazima temeljeno lobiranje i zagovaranje u skladu sa interesima lokalnih samouprava i procesom pristupanja EU, utječući na taj način na politiku, propise i njihovu provedbu.

Grafika 2 - Projektna teorija promjene
Grafika 2 - Projektna teorija promjene