Predsjedništvo Saveza općina i gradova FBiH podržalo uspostavljanje revolving fonda za podršku općinama za apliciranje na različite projekte

25.Feb.2022.
Predsjedništvo 24.02.2022.

Druga sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine održana je 24.02.2022. godine u Kiseljaku.

Predsjedništvo Saveza je ovom prilikom razmatralo brojna pitanja od značaja za jedinice lokalne samouprave kao što su aktivnosti na izradi novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. Naime, Vlada FBiH je imenovala radnu grupu za izradu metodologije pripadnosti javnih prihoda u FBiH koja će biti ugrađena u novi zakon, a u kojoj i Savez ima svog predstavnika.

Predsjedništvo Saveza je podržalo Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH koji je pripremilo Federalno ministarstvo pravde uz konstataciju da je potrebno raditi na izradi potrebnih cjelovitih izmjena ovog Zakona.

Predsjedništvo Saveza je podržalo inicijativu za izmjene Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo kojim je jedinicama lokalne samouprave, bez njihove saglasnosti, nametnuta obaveza da bivšim vlasnicima nacionalizovanih stanova, na njihov zahtjev, dodijele drugi zamjenski stan.

Predsjedništvo je takođe podržalo inicijativu za hitno rješavanje problema rasta cijena električne energije za komunalna preduzeća.

Na sjednici su prezentirani izvještaji sa sjednica skupštinskih komisija Saveza, i to: Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja, Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije, Komisije za međunarodne veze, saradnju i evropske integracije, te Komisije za izbor i imenovanja.

Članovi Predsjedništva su upoznati i sa zaključcima sa sastanka Mreže za javne finansije Saveza, održanog 16.02.2022. godine u Sarajevu, kojem su prisustvovali predstavnici iz više od 50 lokalnih zajednica iz FBiH.

Podržane su aktivnosti na uspostavljanju finansijskog mehanizma za podršku jedinicama lokalne samouprave – Revolving fonda za apliciranje na EU i međunarodne projekte, razvijenog kroz saradnju sa Vladom FBiH i Razvojnom bankom FBiH.

U kontekstu mnogobrojnih pitanja vezanih za obaveznu vanjsku reviziju koju je općinama nametnuo novi Zakon o računovodstvu i reviziji, usvojen je zaključak da se od nadležnih vlasti traži odgoda primjene ovog Zakona za jedinice lokalne samouprave od godinu dana, kao i donošenje odgovarajućih podzakonskih akata.