"Načelnici za razvoj lokalne samouprave" (2012 - 2013)

Načelnici za razvoj

11. septembra 2012. godine na Jahorini je održan prvi sastanak tima "Načelnici za razvoj lokalne samouprave" na kome su prezentirani radni materijali i izvršena selekcija zakona i politika.

Savezi općina i gradova FBiH i RS su pokrenuli projekat "Načelnici za razvoj lokalne samouprave" sa ciljem poboljšanja položaja lokalne samouprave i kvalitete pruženih usluga građanima BiH. Projekat ima za cilj da ojača kapacitete saveza u zastupanju interesa svojih članica (općina i gradova) pred entitetskim i centralnim vlastima, a u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

Sredstva za implementaciju ove aktivnosti je obezbijedila Vlada Švicarske putem Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC-om) i projekta Doprinos Ustavnoj reformi u Bosni i Hercegovini.

Tim od 6 iskusnih načelnika/gradonačelnika, koji su postigli zavidne rezultate u svom radu i žele dalje podstaći brži razvoj i unaprijeđenje kvalitete života svojih građana, te dobro poznaju oblast zakonodavstva i posjeduju vještine za kvalitetno zastupanje interesa lokalnih zajednica pred entitetskim i centralnim vlastima, će izabrati 3 prioritetna zakona i dvije politike na kojima će se raditi u narednih 14 mjeseci.

Kao podrška njihovom radu obezbijeđeni su relevantni eksperti. Ukupan broj eksperata je 19, po pet za svaki od zakona i po dva za svaku od politika.

Projektom je planirano održavanje 15 javnih debata na predložene nacrte zakona kako bi se prikupili prijedlozi i sugestije iz lokalnih zajednica i time postigla veća uključenost građana.

Strategija lobiranja i Akcioni plan će biti razvijeni za svaki od izabranih zakona. Rezultat koji se očekuje je da se pripremljeni zakoni i politike predstave entitetskim i državnim parlamentima.

Raspored održavanja planiranih javnih rasprava:

  • 05.06.2013. godine - Gračanica, sala Općine (Mula Mustafe Bašeskije br. 1), 12:00 - 14:00 sati

Radni materijal: Zakon o finansiranju jedinica lokalne samouprave

Domaćin i lider: Nusret Helić, načelnik

Učesnici panela:

-       Nusret Helić, načelnik Općine Gračanica;

-       Članovi ekspertnog tima: Muhamed Mujakić i Ivan Matešić

-       Član komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije, SOGFBiH;

-       Vesna Travljanin, direktorica SOGFBiH;

-       Moderator: Dženita Kovačević

  • 12.06.2013. godine - Novo Sarajevo, sala Općine (Zmaja od Bosne 55), 12:00 - 14:00 sati

Radni materijal: Zakon o zaštiti i spašavanju u FBiH

Domaćin i lider: Nedžad Koldžo, načelnik

Učesnici panela:

-       Nedžad Koldžo, načelnik Općine Novo Sarajevo;

-       Član ekspertnog tima: Predrag Šupljeglav

-       Član komisije za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša, SOGFBiH;

-       Vesna Travljanin, direktorica SOGFBiH

  • 19.06.2013. godine - Čitluk, sala Općine (Kralja Tomislava 87), 12:00 - 14:00

Radni materijal: Zakon o zaštiti i spašavanju u FBiH

Domaćin: Ivo Jerkić, načelnik Općine Čitluk

Lider: Nedžad Koldžo, načelnik Općine Novo Sarajevo

Učesnici panela:

-       Nedžad Koldžo, načelnik Općine Novo Sarajevo;

-       Član ekspertnog tima: Predrag Šupljeglav

-       Član komisije za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša, SOGFBiH;

-       Vesna Travljanin, direktorica SOGFBiH

  • 02.07.2013. godine - Bosanska Krupa, Dom kulture (Trg Avde Ćuka bb), 12:00 - 14:00 sati

Radni materijal: Zakon o zaštiti i spašavanju u FBiH

Domaćin: Armin Halitović, načelnik Općina Bopsanska Krupa

Lider: Nedžad Koldžo, načelnik Općine Novo Sarajevo

Učesnici panela su:

-       Nedžad Koldžo, načelnik Općine Novo Sarajevo;

-       Član ekspertnog tima: Predrag Šupljeglav;

-       Član komisije za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša, SOGFBiH;

-       Vesna Travljanin, direktorica SOGFBiH

  • 03.07.2013. godine - Tomislavgrad, Županijska sala (Zvonimirova BB), 12:00 - 14:00 sati

Radni materijal: Zakon o finansiranju jedinica lokalne samouprave

Domaćin: Ivan Vukadin, načelnik Općine Tomislavgrad

Lider: Nusret Helić, načelnik Općine Gračanica

Učesnici panela:

-       Nusret Helić, načelnik Općine Gračanica;

-       Članovi ekspertnog tima: Muhamed Mujakić i Ivan Matešić;

-       Član komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije, SOGFBiH;

-       Vesna Travljanin, direktorica SOGFBiH;

-       Moderator: Dženita Kovačević

  • 10.07. 2013. godine - Novo Sarajevo, 12:00 - 14:00

Radni materijal: Zakon o finansiranju jedinica lokalne samouprave

Domaćin: Nedžad Koldžo, načelnik Općine Novo Sarajevo

Lider: Nusret Helić, načelnik Općine Gračanica

Ucesnici panela:

-       Nusret Helić, načelnik općine Gračanica;

-       Članovi ekspertnog tima: Muhamed Mujakić i Ivan Matešić;

-       Član komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije, SOGFBiH;

-       Vesna Travljanin, direktorica SOGFBiH;

-       Moderator: Dženita Kovačević

  • 12.07.2013. godine - Čitluk, sala Općine (Kralja Tomislava 87), 11:00 - 13:00

Radni materijal: Zakon o međuopćinskoj saradnji                                 

Domaćin i lider: Ivo jerkić, načelnik Općine Čitluk

Učesnici panela su:

-       Ivo Jerkić, načelnik Općine Čitluk;

-       Član ekspertnog tima: Slaviša Šućur;

-       Član komisije za razvoj i unapređenje lokalne samouprave, SOGFBiH;

-       Vesna Travljanin, direktorica SOGFBiH;

-       Moderator: Amir Kupusija

  • 15.07.2013. godine - Gračanica, sala Općine (Mula Mustafe Bašeskije br. 1), 11:00-13:00

Radni materijal: Zakon o međuopćinskoj saradnji

Domaćin: Nusret Helić, načelnik

Lider: Ivo Jerkić, načelnik

Učesnici panela su:

-       Ivo Jerkić, načelnik Općine Čitluk;

-       Član ekspertnog tima: Slaviša Šućur;

-       Član komisije za razvoj i unapređenje lokalne samouprave, SOGFBiH;

-       Vesna Travljanin, direktorica SOGFBiH;

-       Moderator: Amir Kupusija

  • 17.07.2013.godine - Bugojno, sala Općine (307 Motorizovane brigade 92), 11:00 - 13:00

Radni materijal: Zakon o međuopćinskoj saradnji

Domaćin: Hasan Ajkunić, načelnik Općine Bugojo

Lider: Ivo Jerkić, načelnik

Učesnici panela su:

-       Ivo Jerkić, načelnik Općine Čitluk;

-       Član ekspertnog tima: Slaviša Šućur;

-       Član komisije za razvoj i unapređenje lokalne samouprave, SOGFBiH;

-       Vesna Travljanin, direktorica SOGFBiH:

-       Moderator: Amir Kupusija

U okviru ovog projekta izrađeni su sljedeći akti:

- Politika fiskalne i funkcionalne decentralizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine

- Politika lokalnog razvoja

- Zakon o finasiranju jedinica lokalne samouprave - radni materijal

- Zakon o međuopćinskoj saradnji - radni materijal

- Zakon o zaštiti i spašavanju - radni materijal