Podrška savezima općina i gradova (AMCS)

AMCS logo

Projekat Podrška savezima općina i gradova (AMCS) je zajednička inicijativa Saveza općina i gradova Federacije BiH i Republike Srpske i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Projekat je započeo u junu/lipnju 2013. godine a za cilj ima jačanje saveza u zastupanju i lobiranju interesa jedinica lokalne uprave. Ovaj cilj će biti postignut jačanjem saradnje saveza sa općinskim vijećima, kao i osnaživanjem među-općinske i među-institucionalne saradnje u Bosni i Hercegovini.

U 2013. godini projekat ima tri planirana rezultata i niz pratećih aktivnosti. U Federaciji BiH očekivani rezultati su:


Rezultat 1. Radna tijela Saveza funkcionalnija

Fokus će biti na podršci radu Komisije za razvoj i unapređenje lokalne samouprave i Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja. Takođe će biti izvršena i procjena trenutnog nivoa saradnje i izrada preporuka kako proširiti obim usluga koje Savez pruža općinskim vijećima.


Rezultat 2. Saradnja između Saveza i jednica lokalne samouprave je unaprijeđena

Fokus će biti na unapređenju saradnje i koordinacije između Saveza i općinskih koordinatora u jedinicama lokalne samouprave.

·         Održane tri radionice sa koordinatorima za rad sa Savezom općina i gradova Federacije BiH (Bosanski Petrovac, 6.11.2013.; Sarajevo, 7.11.2013.; Čitluk, 8.11.2013.)

http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=763,3

RADNI MATERIJALI SA RADIONICA:

Rezutat 3. Saradnja između Saveza i komisija za lokalnu samoupravu na entitetskom nivou je poboljšana

Fokus će biti na izradi procedura i definiranju protoka informacija između Saveza, Komisije za lokalnu samoupravu u Parlamentu Federacije BiH i jedinica lokalne samouprave.


Projekat Podrška savezima općina i gradova (AMCS) u 2014. godini

Radionica za općinske koordinatore za rad sa Savezom na temu: "E-learning kao mogućnost za unapređenje kvalitete administracije u JLS i primjena društvenih mreža u komunikaciji"

MATERIJALI SA RADIONICA:


"KONFERENCIJA PREDSJEDAVAJUĆIH I SEKRETARA OPĆINSKIH / GRADSKIH VIJEĆA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (9.12.2014.)"

PREZENTACIJE SA KONFERENCIJE:


Projekat Podrška savezima općina i gradova (AMCS) u 2015. godini

Područja za saradnju zajednički su odredili Savezi općina i gradova, općine u BiH i Misija OSCE-a. Ova inicijativa je dio sekcije za lokalnu upravu OSCE-a, koji se bavi konsolidacijom postignuća u oblasti dobre uprave u Bosni i Hercegovini.  

Radionica za općinske koordinatore za rad sa Savezom na temu: "Javni nastup: totalna katastrofa ili veliki uspjeh"

 


Projekat Podrška savezima općina i gradova (AMCS) u 2016. godini

1. Konferencija koordinatora za rad sa Savezom - 15.07.2016.

 

 


Projekat Podrška savezima općina i gradova (AMCS) u 2017. godini

1. Konferencija gradonačelnika/načelnika i predsjedavajućih općinskih/gradskih vijeća „Prevencija i suzbijanje korupcije i reformski procesi u FBiH" - 31.10.2017.