Seminar za općinske načelnike/gradonačelnike i predsjedavajuće općinskih/gradskih vijeća (2009.)

projekti

Ovaj projekat je Savez realizirao u saradnji sa Norveškom asocijacijom lokalnih i regionalnih vlasti (KS). Cilj projekta jeste stvaranje efikasne i moderne općinske uprave u FBiH tako da građani i privreda uživaju profesionalan, efikasan, transparentan i susretljiv servis u skladu s važećim propisima. Ciljna grupa na koju je usmjerena realizacija projekta jesu načelnici/gradonačelnici i predsjedavajući općinskih/gradskih vijeća u svrhu osiguranja efikasne i konstruktivne suradnje izvršnog i zakonodavnog tijela lokalne zajednice, a sve u cilju doprinošenja jačanju povjerenja građana u općinske vlasti i drugih subjekata kojima je povjereno vršenje javnih funkcija u skladu sa zakonom.