ODRŽANA 13. SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA SKUPŠTINE SAVEZA OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BIH

28.Jan.2021.
13. sjednica Predsjedništva, 27.01.2021

Trinaesta sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH održana je u srijedu, 27.01.2021. godine, u Hotelu Malak Regency na Ilidži.

Predsjedništvo Saveza je na ovoj sjednici upoznato sa aktivnostima vezanim za izradu konačnog stava o Nacrtu Zakona o građevinskom zemljištu FBiH usvojenog od strane oba doma Parlamenta Federacije BiH, kao i o izrađenom Prednacrtu Zakona o sistemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti u FBiH u čijoj izradi je Savez učestvovao kroz učešće tri predstavnika u radnoj grupi.

U pogledu Zakona o građevinskom zemljištu, donesen je zaključak da se podržava predloženi Nacrt zakona uz zahtjev da se prvenstveno riješi status zemljišta koje je upisano na javna preduzeća a koje ta javna preduzeća nisu pribavila iz vlastitih sredstava. Prihavaćen je prijedlog da te takva zemljišta upišu na jedinice lokalne samouprave na čijem se teritoriju nalaze.

Prednacrt Zakona o sistemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti u FBiH izradila je Radna grupa koju je formirala Federalna uprava civilne zaštite. Predsjedništvo je podržalo stav Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja Saveza o prihvatanju ovog prednacrta uz dodatni zahtjev koji se odnosi na razmatranje mogućnosti da se naplata sredstava u iznosu od 0,5% od osnovice isplaćene neto plaće zaposlenika naplaćuje po principu prebivališta radnika, a ne po principu sjedišta poslodavca. Također, članovi Predsjedništva su raspravljali o rukovodstvu općinskih štabova civilne zaštite i istakli da funkciju komadanta općinskog štaba civilne zaštite treba da vrši stručno lice a ne nužno načelnik općine.

Predsjedništvo je pružilo podršku inicijativi prvog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denisa Zvizdića kojom bi se zakonskim propisom riješilo pitanje neperspektivne nepokretne vojne imovine na način da institucije vlasti od države, entiteta i kantona uzmu sve što im je potrebno i mogu staviti u funkciju, a ono što preostane da se upiše u vlasništvo općina.

Na ovoj sjednici su imenovani i predstavnici Saveza u Kongres regionalnih i lokalnih vlasti Vijeća Evrope.

Članovi Predsjedništva su također upoznati o predstojećim sastancima na nivou kantona/županija na kojima će općine/gradovi predlagati kandidate u organe i tijela Saveza u cilju pripreme Izborne skupštine Saveza.