JAVNI POZIV za izbor eksperata za realizaciju obuke iz oblasti „Transparentnost finansiranja OCD iz budžeta JLS“

09.Feb.2018.

Na osnovu člana 6. Pravilnika o izboru izvođača obuke i stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje:


J A V N I    P O Z I V

za učešće u postupku izbora izvođača obuke i stručnog usavršavanja izabranih zvaničnika - vijećnika u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine  

Javni poziv se odnosi na izbor eksperata za realizaciju obuke na temu: "Transparentnost finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave".

Obuka je jednodnevnog karaktera i održat će se u 11 partnerskih jedinica lokalne samouprave u okviru aktivnosti na Projektu "Podrška jačanju usluga u jedinicama lokalne samouprave",  a koji se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija. Obuka će se održati na području Federacije BiH u periodu mart - april ove godine.

Izabrani kandidat /i biće dužni proći trening za trenere.

Pravo na podnošenje prijave za poziciju izvođača obuke imaju fizička i pravna lica. Izbor izvođača obuke vršit će Stručna komisija koja će izvršiti ocjenjivanje ispunjenja uslova u skladu sa čl. 4. i 5. Pravilnika o izboru izvođača obuke i stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pravilnik možete naći na web stranici Saveza općina i gradova FBiH www.sogfbih.ba u horizontalnom meniu INTERNI AKTI na drugoj strani, odnosno na sljedećem linku: http://www.sogfbih.ba/uploaded/interni%20akti/Pravilnik%20o%20izboru%20izvodj%20obu.pdf

Potencijalni kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

-       Biografiju (CV) na jednom od službenih BH jezika, sa posebnim naglaskom na temu obuke,

-       diplomu o stečenoj visokoj stručnoj spremi,

-       popunjen prijavni obrazac (nalazi se na dnu teksta),

-       kopiju lične karte,

-       izvod iz sudskog registra (za pravno lice),

-       i druga dokumentacija kojom se može dokazati ispunjavanje minimalnih uvjeta za provođenje obuke u skladu sa čl. 4. i 5. Pravilnika o izboru izvođača obuke i stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerene kopije.

Popunjen prijavni obrazac, uz priložene dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti putem e-maila na dino@sogfbih.ba ili pošte na sljedeću adresu:

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine,

Adresa: Musala br.5, 71 000 Sarajevo s naznakom „Za javni poziv", najkasnije do 25.02.2018. godine.

Za dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti na telefon broj: 033 216 502, kontakt osoba je Edin Demirović.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE PREDAVAČA