JAVNI POZIV ZA ODABIR TRENERA ZA PROVOĐENJE OBUKE NA TEMU UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

22.Mar.2019.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (Savez) u okviru projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine" raspisuje javni poziv za izbor trenera koji će pružiti usluge obuke iz oblasti Upravljana projektinim ciklusom (PCM) za organizacije civilnog društva (OCD) u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH).

Aktivnosti projekta Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u FBiH naslanjaju se na Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja OCD-a iz budžeta JLS, te većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

Svrha
Svrha obuka je jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a da osmisle i implementiraju projekte koji doprinose lokalnom razvoju i pružanju usluga.

Cilj
Trener će na osnovu već izrađenog kurikuluma organizovati PCM obuku OCD-ma u određenim partnerskim lokalnim samoupravama ReLOaD-a (JLS) tokom trajanja javnih poziva organizovanih od strane JLS. Obuka će obuhvatiti čitav ciklus od izrade projektnog prijedloga, implementacije, monitoringa i evaluacije projekata.

Treninzi će se održavati na sljedećim lokacijama: Konjic, Gradačac, Goražde i Centar Sarajevo.

Savez će angažovati dva trenera za provođenje obuke i to:

·        Trener 1 će provodit treninge u Centru Sarajevo i Konjicu

·        Trener 2 će provoditi treninge u Goraždu i Gradačcu.

Zainteresirani aplikanti trebaju u prijavi navesti za koju poziciju se prijavljuju - Trener 1 ili Trener 2.

Od trenera se očekuje da obavi sljedeće zadatke:

1. Izvrši pregled pripremljenog materijala i spremi za obuku

2. Realizira obuke

3. Izradi izvještaj.

1. Pregled materijala i priprema za obuku
Konsultanti će izvršiti uvid u sve pripremljene dokumente vezane za zadatak, uključujući program obuke za PCM za OCD, LOD metodologiju i drugo. Ovi materijali će biti obezbijeđeni od strane Saveza i služit će predavaču za pripremu za izvođenje obuke. Nakon pregleda, trener će prilagoditi paket obuke za učesnike, uključujući sve relevantne prateće materijale (dnevni red, prezentacije, brošure, druge referentne materijale). Obrasce za procjenu poslije obuke će obezbijediti Savez. Pored ovih tehničkih modifikacija, od predavača se traži da razvije primjenjive studije slučaja i grupne vježbe koje će biti uključene u postojeće materijale. Relevantni materijali će biti odobreni od strane Saveza prije izvršenja obuke.

2. Realizacija obuke
Trener će provesti PCM obuku za OCD iz gore spomenutih JLS. Trajanje treninga je 1,5 dan za svaku JLS dok je za pripremu i izvještavanje predviđeno jedan dan po treneru. Predviđeni broj polaznika po treningu je između 10 - 20. Obuka će se održavati u prostorijama JLS i treba biti interaktivna, potičući učesnike da se angažuju, postavljaju pitanja i raspravljaju. Obuka treba pružiti učesnicima relevantno znanje i vještine koje će im omogućiti da osmisle projektne ideje, uspješno napišu i realiziraju projekat.

Nakon realizacije obuke, trener će provesti evaluaciju (koja će obuhvatiti ocjenu sadržaja obuke, kvalitet trenera i metode obuke, te procjenu stečenog znanja). Mjesto i logistika obuke bit će osigurana u svakoj JLS od strane Saveza.

3. Izvještavanje
Po završetku obuke, trener će pripremiti završni izvještaj za sve provedene obuke koji će uključivati, ali neće biti ograničeni na: ciljeve obuke i postignute rezultate, broj polaznika, analizu znanja prije i nakon obuke, naučene lekcije i preporuke, evaluaciju učinka obuke, evidenciju postavljanih pitanja, itd. Svi predstavljeni podaci o učesnicima trebaju biti podijeljeni po polu. Nacrt izvještaja treba dostaviti Savezu na jednom od službenih BH jezika na latinici (MS Word elektronska verzija). Konačna verzija izvještaja mora uzeti u obzir sve komentare koje je dao Savez.  

Vremenski okvir:
Krajnji rok za realizaciju svih obuka je 30.04.2019. godine.
Krajnji rok za dostavu završnog izvještaja je 17.05.2019. godine.  

Od trenera se očekuje da:

-          Posjeduje reference kojima može dokazati vještine vezane za osmišljavanje i izvođenje treninga;

-          Poznaje rad organizacija civilnog društva;

-          Posjeduje najmanje 5 godina relevantnog i dokazanog profesionalnog iskustva u pružanju PCM obuka;

-          Posjeduje iskustvo u korišćenju MS Office-a (MS Word, Excel i PPP, itd.) i pisanju izvještaja;

-          Prethodno iskustvo sa UNDP-om i Savezom je prednost. 

Opšti uslovi:

-        Da su državljani Bosne i Hercegovine;

-        Da su stariji od 18 godina.  

Potencijalni kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

-        Finansijski prijedlog troškova trenera po jednoj obuci i ukupan iznos (bruto honorar, troškovi prevoza);

-        Biografiju (CV) na jednom od službenih BHS jezika, sa posebnim naglaskom na oblast javnog poziva;

-        Referentnu listu kojom se dokazuju očekivane kvalifikacije;

-        Validan certifikat PCM trenera od renomirane institucije;

-        Popunjen prijavni obrazac;

-        Kopiju lične karte;

-        i drugu dokumentaciju kojom se može dokazati ispunjavanje uslova za vršenje ekspertskih usluga iz oblasti za koju je raspisan javni poziv.  

Dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerene kopije.
Popunjen prijavni obrazac, uz priložene dokaze o ispunjavanju uslova, dostaviti putem e-maila na dino@sogfbih.ba ili pošte na sljedeću adresu:

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

Adresa: Musala br. 5, 71 000 Sarajevo

s naznakom „Za javni poziv", najkasnije do 28.03.2019. godine.

Za dodatne informacije, zainteresirani se mogu javiti na telefon broj: 033 216 502, kontakt osoba je Edin Demirović.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac za prijavljivanje možete preuzeti na web stranici Saveza: www.sogfbih.ba  

Prijave će se ocjenjivati na osnovu kumulativne analize uzimajući u obzir kombinaciju tehničkih kriterija i finansijskog prijedloga. Tehnički kriteriji će iznositi 60% (60 bodova), a finansijski prijedlog će iznositi 40% (40 bodova) ukupne ocjene.

Obrazac za prijavljivanje predavača