ODRŽANA 12. REDOVNA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA

24.Sep.2020.
Sjednica Predsjedništva, 23.09.2020

23.09.2020. godine u Sarajevu je održana Dvanaesta sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH, na kojoj je, između ostalog, rezimiran rad u prethodnom periodu.

Bilo je riječi o načinu raspodjele transfera jedinicama lokalne samouprave iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Istaknuto je da je Vlada Federacije BiH djelimično uvažila prijedlog Saveza tako što je od ukupnog iznosa od 30 miliona KM, transferiranog iz Budžeta FBiH za jedinice lokalne samouprave, dio transfernih sredstava (10 miliona KM- trećina ukupnog iznosa) podijelila po principu solidarnosti u jednakom iznosu od po 125.000 KM svakoj jedinici lokalne samouprave na ime finansijske pomoći lokalnim budžetima u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19, dok je 20 miliona KM podijeljeno općinama i gradovima putem javnog poziva za sufinansiranje različitih lokalnih infrastrukturnih projekata. Predsjedništvo je mišljenja da je ovo dobar način raspodjele, te da se može konstatovati da je uspostavljen dobar dijalog sa Vladom FBiH po ovom pitanju.

Članovi Predsjedništva su informisani da je u toku izrada Analize utjecaja pandemije koronavirusa na socioekonomski i finansijski položaj jedinica lokalne samouprave u FBiH, pri čemu je naglašeno da je pandemija koronavirusa značajno pogodila lokalni nivo vlasti u FBiH i dodatno oslabila finansijsku poziciju jedinica lokalne samouprave u FBiH.

Predsjedništvo je, također, informisano o mogućnosti upostave finansijskog mehanizma za razvoj, procesu izrade novog Strateškog plana Saveza, te o dokumentu okvirne politike ''Unaprjeđenje vodnih usluga gradova i općina Federacije Bosne i Hercegovine".

Članovima Predsjedništva su predstavnici kompanije Comtrade System Integration d.o.o. Sarajevo predstavili mogućnost uspostave partnerstva ove kompanije s općinama i gradovima u FBiH.

Najavljen je i nastavak održavanja radionica za jedinice lokalne samouprave o Nacrtu Zakona o građevinskom zemljištu koje Savez organizuje u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Prva radionica je održana u Mostaru, a preostale su planirane za Sarajevo, Tuzlu i Bihać.

Na kraju sjednice, uručene su zahvalnice članovima Predsjedništva Saveza, Nadzornog odbora i drugih organa SOGFBiH za savjesno i odgovorno vršenje dužnosti za period 2017.-2020. godina.