Održana 7. sjednica Predsjedništva Saveza

30.May.2023.
Predsjedništvo

U Neumu je danas, 30. maja/svibnja održana 7. sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Tokom sjednice, između ostalog, prezentiran je nacrt Izvještaja – „Ostvarivanje prava na lokalnu samoupravu u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi“ gdje su izvjestioci bili Adelina Džanković i međunarodni ekspert Jens Woelk.

Gospodin Woelk je detaljno elaborirao problem sa kojima se suočava lokalna samouprava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Istakao je važnost podržavanja napora jačanja lokalnih demokratija i upravljanja.

Predsjedništvo Saveza je zaključilo da se prezentirani Izvještaj zajedno sa preporukama dostavi višim nivoima vlasti, posebno domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te da se insistira na provedbi preporuka, odnosno usklađivanju potrebnih zakonskih pripisa sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Heregovine.

Na Sjednici Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova potpisan je Memorandum o saradnji između Saveza općina i gradova FBiH i Gender centra FBiH. predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH, Hamdo Ejubović i direktorica Gender centra FBiH, Ana Vuković su potpisivanjem Memoranduma ozvaničili već uspostavljenju saradnju koja će omogućiti daljnje jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine, kroz različite oblike edukacija iz oblasti ravnopravnosti spolova, ali i drugih aktivnosti.

Posvećeni zajedničkom cilju jačanja značaja, učešća i efikasnosti jedinica lokalne samouprave da provode aktivnosti propisane Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, te da realizuju aktivnosti usaglašene sa Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine na lokalnom nivou, potpisivanjem ovog Memoranduma o saradnji, Gender centar FBiH i Savez općina i gradova FBiH potvrđuju da će zajednički usaglašavati i podržavati provedbu planiranih aktivnosti u radu sa jedinicama lokalne samouprave, a što uključuje zagovaranje, iznalaženje resursa i baze znanja o radu jedinica lokalne samouprave u oblasti ravnopravnosti spolova, te ostalim aktivnostima u skladu sa projektima i strateškim planovima.

Ova aktivnost se provodi u sklopu projekta “Jačanje saveza općina/opština i gradova u BiH” kojeg implementiraju Savez općina i gradova Federacije BiH i Savez opština i gradova Republike Srpske zajedno sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona, a uz podršku vlada Švedske i Švicarske.