Održana obuka na temu: „Razvoj kompetencija izabranih zvaničnika i uposlenika u JLS za usluge vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda“

16.Feb.2022.
slika

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u sklopu Projekta „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta za usluge vodosnabdijevanja i otpadnih voda na Zapadnom Balkanu“ (RCDN) u ponedjeljak, 14. februara 2022. godine u Goraždu, održao je obuku na temu: „Razvoj kompetencija izabranih zvaničnika i uposlenika u jedinicama lokalne samouprave za usluge vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda“.

Učešće u obuci su uzeli vijećnici i državni službenici općina sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i uposlenici javnih komunalnih preduzeća.

Cilj obuke je bio da se učesnici upoznaju sa pravim okvirom lokalne samouprave u sektoru vodnih usluga kako bi bolje razumjeli svoju ulogu i odgovornost, da razumiju važnost i potrebe za poboljšanjem organizacije pružanja vodnih usluga na nivou jedinica lokalne samouprave (općine i gradovi), kao i da zajednički razvijaju svoje kompetencije i na taj način osiguraju kolaborativni pristup pružanju vodnih usluga na lokalnom nivou.

Obuku su vodili Amra Hamzić, šef Odsjeka za internu reviziju Grada Tuzla, Amer Halilović, direktor JKP "Radnik" d.o.o. Zavidović i Muamer Hodžić edukatora Saveza.

Teme koje je obuka obuhvatila su opći aspekti vodnih usluga, upravljanje imovinom i ljudskim resursima, finansiranje vodnih usluga i tarifna politika.

Projekat u okviru kojeg se održava obuka usmjeren je ka povećanju efektivnosti i efikasnosti javnih komunalnih preduzeća iz oblasti vodosnabdijevanja na Zapadnom Balkanu, dajući doprinos boljem pružanju usluga s ciljem povećanja broja stanovništva koje ima pristup uslugama pitke vode i odvodnje, te da bi se zadovoljila pravna stečevina EU (Acquis Communautaire) za okoliš.

Projekat zajednički finansiraju Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ), a realizira se kroz GIZ projekat “Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - modernizacija općinskih usluga” (ORF MMS)”.

Projekat