Poziv Vijeća Evrope za sufinansiranje projekta/aktivnosti

03.Nov.2022.
Vijeće Evrope

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope raspisao je poziv da sufinansira projekat/aktivnost u cilju jačanja učešća građanki i građana u donošenju odluka na lokalnom nivou putem organizacije posebno kreiranog deliberativnog procesa u odabranoj lokalnoj samoupravi u Bosni i Hercegovini.

Vijeće Evrope namjerava dodijeliti jedan grant (bespovratna sredstva) u maksimalnom iznosu do EUR 40.000,00 (četrdeset hiljada eura).

Rok za podnošenje prijava je 28. novembar 2022. godine.

Kompletnu dokumentaciju i detaljne informacije o Pozivu možete preuzeti na web stranici Vijeća Evrope u Sarajevu: Poziv za dostavljanje prijedloga – deliberativni proces na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini - Vijesti (coe.int)

Predstavljanje i diskusija o javnom pozivu za bespovratna sredstva će biti organizovana online, u ponedjeljak, 14. novembra 2022. godine, s početkom u 10.00h.

Da biste se pridružili, kliknite OVDJE ili prekopirajte ispod navedeni link u pretraživač: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ0ZmZhNzgtZGM1Ni00ZDE4LWFhMWMtYjI0NDZhZGUzNDFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e49b082-62d5-4849-a5b0-86ed519287d2%22%2c%22Oid%22%3a%22e8e4b026-8306-4eec-b473-7c8a43f1404a%22%7d

ID Sastanka: 344 800 317 133
Šifra: W87Cv7